FaclairDictionary EnglishGàidhlig

About LearnGaelic Mu dheidhinn LearnGaelic

Find out more about us. Beagan fiosrachaidh mar deidhinn

Welcome to LearnGaelic, a first-stop for anyone and everyone interested in learning Scottish Gaelic. Whatever stage you are at, whatever age you are, LearnGaelic has all the help you need on your Gaelic-learning journey. Fàilte gu LearnGaelic, am prìomh àite air-loidhne airson a h-uile duine le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig. Ge bith dè an ìre aig a bheil thu, no dè an t-eòlas a tha agad, tha cuideachadh ann airson an turas-ionnsachaidh agad an seo.

On this website, you’ll find information on courses run throughout Scotland and further afield. There are useful resources, such as the dictionary and thesaurus that are suitable for anyone with an interest in Gaelic. In addition to this, we have supporting content which is suitable for learners at every level. Air an làrach-lìn seo, gheibhear fiosrachadh mu chùrsaichean Gàidhlig ann an Alba agus thall thairis. Tha goireasan feumail mar am faclair no co-fhaclair againn a tha freagarrach do dhuine sam bith le ùidh anns a’ Ghàidhlig. Tha diofar chùrsaichean air-loidhne ri fhaotainn agus goireasan eile a bheir taic do dhaoine aig ìrean eadar-dhealaichte.

Sign up for our free newsletter, email us about any aspect of learning Gaelic. We are also on Twitter, Facebook and Instagram too and love hearing from learners. Airson tuilleadh fhaighinn a-mach,cuir post-d thugainn. Tha cuairt-litir againne! Tha sinn air Twitter, Facebook is Instagram cuideachd agus is toigh leinn a bhith cluinntinn bho luchd-ionnsachaidh!

LearnGaelic is a partnership between Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, BBC ALBA, Bòrd na Ceiltis (Alba) and Sabhal Mòr Ostaig. ‘S e co-bhanntachd a th’ ann an LearnGaelic eadar Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, BBC, Bòrd na Ceiltis (Alba) agus Sabhal Mòr Ostaig.