FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Good weather Deagh aimsir

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Perhaps it doesn’t happen as often as we would like but on a bonny day in Scotland you wouldn’t wish to be anywhere else in the world (just don’t mention the midges).’S dòcha nach tachair e cho tric ’s a bu mhiann leinn ach air latha brèagha ann an Alba chan iarradh tu a bhith ann an àite eile san t-saoghal (dìreach na can smid mun mheanbh-chuileig).

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
sun grian <))
warmth blàths <))

Say this if you want to talk about the weather. Can seo nuair a tha thu fhèin a’ bruidhinn mun aimsir.

English Gàidhlig  
it is … Tha i … <))
fine math <))
dry tioram <))
nice snog <))
fine brèagha <))
splendid àlainn <))
calm ciùin <))
sunny grianach <))
warm blàth <))
hot teth <))
too hot ro theth <))
muggy bruthainneach <))

This structure is slightly different, but here is more vocabulary related to good weather. Tha structar seo caran diofraichte, ach seo barrachd briathrachais ceangailte ri deagh aimsir.

English Gàidhlig  
it is / there is … Tha … ann <))
clear sky iarmailt shoilleir <))
breeze oiteag gaoithe <))
rainbow bogha-froise <))
There is a rainbow Tha bogha-frois' ann. <))

You might have a need to use these phrases. ‘S docha gum bi feum agad na h-abairtean seo a chleachdadh.

English Gàidhlig  
it is sunny tha a’ ghrian ris <))
what a day abair latha <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.