FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Gaelic news – court cases Na naidheachdan - cùisean lagha

Intermediate (B1) - Fichead Facal (20 words)

Learn Gaelic words and phrases about legal cases which appear in the Gaelic news. Here’s a list of words that are really useful which appear in the news.Ionnsaich briathrachas Gàidhlig mu chùisean laghail a tha a' nochdadh anns na naidheachdan Ghàidhlig. Seo liosta a tha gu math feumail.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

This page is about legal terms used in Gaelic news stories. The vocabulary on this page is slightly more advanced than other pages in Fichead Facal (Twenty Words). These words were supplied by BBC Naidheachdan (BBC News) and this is the vocabulary they use in their stories. ’S ann mu bhriathrachas laghail a tha an duilleag seo. Tha am briathrachas air an duilleig seo rud beag nas adhartaiche na duilleagan eile ann am Fichead Facal. Thàinig na faclan seo bho BBC Naidheachdan agus is e seo am briathrachas a tha iadsan a’ cleachdadh sna sgeulachdan aca.

English Gàidhlig  
a court cùirt <))
Court of Session Cùirt an t-Seisein <))
High Court Àrd-Chùirt <))
Sheriff Court Cùirt an t-Siorraidh <))
Sheriff Court Cùirt an t-Siorraim <))
Crown Court Cùirt a’ Chrùin <))
Land Court Cùirt an Fhearainn <))
Court of Appeal Cùirt nan Ath-thagraidhean <))
Judge Britheamh <))
Sheriff Siorram <))
Lord Advocate Morair <))
Procurator Fiscal Neach-casaid a’ Chrùin <))
Depute Fiscal Leas Neach-casaid <))
a sentence binn <))
a verdict breith <))
was found guilty chaidh fhaighinn ciontach <))
was not found guilty chaidh fhaighinn neo-chiontach <))
released on bail sgaoileadh air urras / saoradh air urras <))
released / freed on license sgaoileadh / saoradh air chùmhnant <))
culpable homicide marbhadh le coire <))
perverting the course of justice bacadh air ceartas <))
Sex Offenders’ Register Clàr nan Drabastairean <))
raping / rape èigneachadh / èignich <))
he / she attempted to rape John Doe Dh’fheuch e / i ri Iain Doe èigneachadh <))
a sexual assault ionnsaigh drabasta <))
a fraud foill <))
John Doe pled guilty dh’aidich Iain Doe sa chùirt <))
a charge / a count casaid <))
counts / charges casaidean <))
under allegation fo amharas <))
charged with fo chasaid <))
a custodial sentence binn prìosain <))
a paedophile drabastair chloinne <))
the sentence was deferred chaidh am binn a chur dheth gu àm eile <))
the sentence was suspended chaidh am binn a chur an dàrna taobh <))
a wound leòn <))
a wound lobht <))
community service seirbheis anns a’ choimhearsnachd <))
a probation order òrdugh pròbhaidh <))
contempt of court dìmeas a dhèanamh air a’ chùirt <))
Fatal Accident Inquiry Rannsachadh Tubaist Bàsmhor <))
arrest warrant barantas airson a chur an grèim <))
a warrant issued for arrest chaidh òrdugh fhoillseachadh airson a chur an grèim <))
embezzlement goid le foill <))
conspiracy to murder cuilbheart ri murt <))
alibi alibi <))
a special defence dìon sònraichte <))
extortion a’ faighinn airgead le bhith a’ bagairt fòirneart <))
extortion a’ faighinn airgead le foill <))
a crime eucoir <))
a criminal eucoireach <))
abduction / kidnap toirt am bruid <))
the sentence was suspended chaidh am binn prìosain a chur dheth rè ùine <))
Law Lords Na Morairean Lagha <))
youth detention centre ionad smachdachaidh òigridh <))
parole paròl <))
vandalising a’ dèanamh milleadh <))
a loophole beàrn anns an lagh <))
libel cliù mhilleadh <))
police poileas <))
Eilidh was arrested chaidh Eilidh a chur an grèim <))
a suicide attack ionnsaigh fèin-mharbhtach <))
an attack ionnsaigh <))
a conviction dìteadh <))
a court case cùis-lagha <))
a case cùis <))
an appeal ath-thagradh <))
Home Office Oifis na Dùthcha <))
MI5 MI a còig <))
a public inquiry rannsachadh poblach <))
a fatal inquest rannsachadh bàis <))
not guilty neo-chiontach <))
guilty ciontach <))
victims an fheadhainn a dh’fhuiling / an fheadhainn a chaill am beatha <))
a suicide vest lèine spreadhaidh <))
the jury an diùraidh <))
defendant am fear a tha fo chasaid / an neach a tha fo chasaid <))
Attorney General Àrd Neach-tagraidh <))

Our intention with this page is to offer some support when you are watching An Là on BBC ALBA, listening to the news on Aithris na Maidne (The Morning Report), and Aithris an Fheasgair (The Afternoon Report), on Radio nan Gàidheal, and visiting the pages of BBC Naidheachdan (BBC News). Is e am miann a th’ againn leis an duilleig seo beagan taic a thabhann nuair a bhios tu a’ coimhead air An Là air BBC ALBA, ag èisteachd ris na naidheachdan air Aithris na Maidne, is Aithris an Fheasgair, air Radio nan Gàidheal, agus a’ tadhal air na duilleagan-lìn BBC Naidheachdan.