FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Winter An Geamhradh

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

The final season of the year – one that is packed with parties, presents and good food!An ràith mu dheireadh den bhliadhna – tè a tha loma-làn phartaidhean, phreusantan ’s deagh bhiadh!

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
winter geamhradh <))
the winter an geamhradh <))
in the winter anns a’ gheamhradh <))

The winter months are cold Bidh mìosan a’ gheamhraidh fuar

English Gàidhlig  
snow sneachd <))
ice deigh <))
sleet flin <))
cold fuar <))
cool, chilly fionnar <))
frosty reòthte <))
snowman bodach-sneachda <))

You’ll need warm clothing Bidh aodach blàth a dhìth ort

English Gàidhlig  
gloves miotagan <))
scarf stoc <))
hat ad <))

You could stay in Dh’fhaodadh tu fuireach a-staigh

English Gàidhlig  
fire teine <))
cosy seasgair <))
hot chocolate teòclaid teth <))

A couple of animals bring this season to our thoughts Bidh ainmidh no dhà a’ toirt na ràithe seo gu ar smuaintean

English Gàidhlig  
robin brù-dhearg <))
reindeer rèin-fhiadh <))

A shindig at the end of the year Hòro-gheallaidh aig deireadh na bliadhna

English Gàidhlig  
Christmas An Nollaig <))
Hogmanay Oidhche Challainn <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.