FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Islands Eileanan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

There are plenty of Gaelic place names to be found in Scotland. There are also plenty of online resources and books that will give you more information on place names and often a breakdown of the Gaelic name.Tha tòrr ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba. Tha tòrr ghoireasan air-loidhne agus leabhraichean le barrachd fiosrachaidh mu ainmean-àite agus mu co às a thàinig gach ainm. Is e seo liosta de dh’ainmean-àitenan Eilean.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Island Eilean  
Skye An t-Eilean Sgitheanach <))
Lewis Leòdhas <))
Harris Na Hearadh <))
North Uist Uibhist a Tuath <))
South Uist Uibhist a Deas <))
Benbecula Beinn na Faoghla <))
Barra Barraigh <))
Eriskay Èirisgeigh <))
Mull Muile <))
Islay Ìle <))
Tiree Tiriodh <))
Raasay Ratharsair/Rathasaigh <))
Scalpay Scalpaigh <))
Taransay Tarasaigh <))
Mingulay Miùghlaigh <))
Rum Rùm <))
Eigg Eige <))
Canna Canaigh <))
Jura Diùra <))
St Kilda Hiort <))
Iona Ì; Eilean Ì <))

If you want to ask someone where they are from, you would say: Cò às a tha thu? Ma tha thu ag iarraidh a’ faighneachd cò às a tha cuideigin, chanadh tu: Cò às a tha thu?