FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Books Leabhraichean

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a list for people who enjoy reading.Seo liosta a chòrdas ri daoine as toigh le bhith a’ leughadh

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
book leabhar <))
books leabhraichean <))
reading a’ leughadh <))

You will find books in these places. Lorgaidh tu leabhraichean anns na h-àiteachan seo.

English Gàidhlig  
bookshop bùth-leabhraichean <))
library leabharlann <))

The people who have a link to a book. Na daoine aig a bheil ceangal ri leabhar.

English Gàidhlig  
author ùghdar <))
writer sgrìobhadair <))
reader leughadair <))

Parts of the book Pàirtean den leabhar

English Gàidhlig  
cover còmhdach <))
front cover còmhdach aghaidh <))
back cover còmhdach cùil <))
title tiotal <))
chapter caibideil <))
passage of text earrann <))
bookmark comharra-leabhair <))

Different types of books Diofar seòrsa leabhraichean

English Gàidhlig  
literature litreachas <))
fiction ficsean <))
non-fiction neo-fhicsean <))
prose rosg <))
biography eachdraidh-beatha <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.