FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Numbers Àireamhan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

You may want to learn the numbers in Gaelic. It’s one of the first things that anyone learns in any language. Bhiodh e feumail dhuibh na h-àireamhan ionnsachadh. 'S e sin aon de na ciad rudan a tha duine sam bith ag ionnsachadh ann an cànan sam bith.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

01-1001-10

The numbers one to ten are quite simple in Gaelic Tha na h-àireamhan bho aon gu deich gu math sìmplidh anns a’ Ghàidhlig.

Number Àireamh  
1 aon <))
2 dhà <))
3 trì <))
4 ceithir <))
5 còig <))
6 sia <))
7 seachd <))
8 ochd <))
9 naoi <))
10 deich <))

11-2011-20

The numbers 11-20 are also quite straightforward in Gaelic. The word deug is added after the number, just like the English suffix "-teen". The only exception for this is the number twelve. After the number two, the word after is always lenited (or an h is added after the first letter), deug is no exception, and so it becomes dheug. Tha na h-àireamhan 11-20 gu math sìmplidh cuideachd anns a’ Ghàidhlig. Tha am facal deug a’ tighinn as dèidh na h-àireimh. A bharrachd air seo tha deug ann an 12 air a shèimheachadh.

Number Àireamh  
11 aon deug <))
12 dhà dheug <))
13 trì deug <))
14 ceithir deug <))
15 còig deug <))
16 sia deug <))
17 seachd deug <))
18 ochd deug <))
19 naoi deug <))
20 fichead <))