FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Surnames Sloinnidhean

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

There are plenty of names in Scotland that either are derived from the Gaelic names, or there are Gaelic variations. Many names have masculine and feminine forms, so the surname will change according to the person’s gender. Mac (son of) for males and nic (daughter of), for females. Tha tòrr shloinnidhean Albannach a tha a’ tighinn o ainmean Gàidhlig no bho eadar-theangaichean Ghàidhlig. Tha ainmean boireann is fireann ann a rèir gnè dhaoine air a bheil an t-ainm.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Surname: Male Sloinneadh: Fireann Surname: Female Sloinneadh: Boireann
Anderson MacAnndrais <)) NicAnndrais <))
Black MacIlleDhuibh <)) NicIlleDhuibh <))
Cameron Camshron <)) Chamsron <))
Campbell Caimbeul <)) Chaimbeul <))
Fraser Friseal <)) Fhriseal <))
Gilchrist MacIllechriosda <)) NicIllechriosda <))
Gillies MacIllìosa <)) NicIllìosa <))
Macdonald Dòmhnallach; MacDhòmhnaill <)) Dhòmhnallach; NicDhòmhnaill <))
MacKenzie MacChoinnich <)) NicCoinnich <))
MacLeod MacLeòid <)) NicLeòid <))
MacNeil MacNèill <)) NicNèill <))
MacSween MacSuain <)) NicSuain <))
Matheson MacMhathain <)) NicMhathain <))
Murray Moireach <)) Mhoireach <))
Nicol/Nicolson MacNeacail <)) NicNeacail <))
Robertson Robasdan; MacDhonnchaidh <)) Robasdan; NicDhonnchaidh <))
Smith Mac a’ Ghobhainn <)) Nic a’ Ghobhainn <))
Stewart Stiùbhart <)) Stiùbhart <))
Thomson MacThòmais <)) NicThòmais <))
Wilson MacUilleim <)) NicUilleim <))

Barrachd fiosrachaidh air a’ chuspair seo Further resources on this subject

Girls’ names Ainmean boireann
We have a list of girls’ names too. Tha liosta againne de dh’ainmean boireann cuideachd.
Boys’ names Ainmean fireann
We have a list of boys’ names too. Tha liosta againne de dh’ainmean fireann cuideachd.
Speaking our Language Speaking our Language
Check out Episode 7 of Speaking our Language. This episode talks about children. Learn how to count people and give orders. Thoir sùil air Prògram 7 de Speaking our Language. Tha am prògram seo a’ bruidhinn mu chloinn. Ionnsaich mu chunntadh dhaoine agus òrduighean.
Little by little Beag air Bheag
Learn more phrases and orders with Unit 5 of Little by Little which is based on talking about your family. Ionnsaich barrachd abairtean agus òrdughan le Aonad 9 de Bheag air Bheag a tha stèidhichte air a bhith bruidhinn mu do theaghlach.
Beginners’ Course Cùrsa Tòiseachaidh
Learn who is in your family with Lesson 41 of the Beginners’ Course. Ionnsaich cò tha anns an teaghlach agad le leasan 41 den Chùrsa Thòiseachaidh.