FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Folklore - Archive Beul-aithris - Tasglann

M.E.M. Donaldson (3)

M.E.M. Donaldson (3)

Read More Leugh tuilleadh

Loch nan Dùbhrachan

Loch nan Dùbhrachan

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (5)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (5)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (4)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Wren (2)

An Dreathan-donn (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Wren (1)

An Dreathan-donn (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Sailor and the Lion

An Seòladair agus an Leòmhann

Read More Leugh tuilleadh

My Young White Love

Mo Rùn Geal Òg

Read More Leugh tuilleadh

Black Finlay and the Caterans

Fionnladh Dubh agus na Ceatharnaich

Read More Leugh tuilleadh

Big Hugh and the Yellow Goat

Ùisdean Mòr agus a’ Ghobhar Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

The birth of Ossian

Breith Oisein

Read More Leugh tuilleadh

A Highland View of the the Pudding

Sealladh Gàidhealach air a' Mharaig

Read More Leugh tuilleadh

Old cures for a snakebite (2)

Seann Leigheasan airson Lot Nathrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Old cures for a snake wound (1)

Seann Leigheasan airson Lot Nathrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Last Wolf in Sunart

Am Madadh-Allaidh mu Dheireadh ann an Suaineart

Read More Leugh tuilleadh

Two Ditties

Dà Luinneig

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (5)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (5)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (4)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (3)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (2)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (1)

An Long a Chaidh a dh'Ameireagaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Birds of Bad Weather

Eòin na Droch Shìde

Read More Leugh tuilleadh

The Laird of Lochbuie and his two shepherds (3)

Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Laird of Lochbuie and his two shepherds (2)

Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Laird of Lochbuie and his two shepherds (1)

Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Sheep in the Cradle

A' Chaora sa Chreathail

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (3)

Fearchar Lighiche (3)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (2)

Fearchar Lighiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (1)

Fearchar Lighiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

MacCodrum of the Seals (2)

MacCodruim nan Ròn

Read More Leugh tuilleadh

MacCodrum of the Seals

MacCodruim nan Ròn

Read More Leugh tuilleadh

The cause of fear of Big Pàdraig

Cùis-eagail Phàra Mhòir

Read More Leugh tuilleadh

The Three Soldiers

An Triùir Shaighdearan

Read More Leugh tuilleadh

Beltane Festival (1)

Fèill na Bealltainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

The dam on Loch Moy

An dàm air Loch na Maighe

Read More Leugh tuilleadh

An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an Òir (2)

An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an òir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The red-haired blacksmith and Donald of the gold (1)

An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an òir (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (4)

Clach an Fhithich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (3)

Clach an Fhithich (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (2)

Clach an Fhithich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (1)

Clach an Fhithich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The inn of Dores (2)

Taigh-seinnse Dhurais (2)

Read More Leugh tuilleadh

The inn of Dores (1)

Taigh-seinnse Dhurais (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Night it Rained Porridge

An Oidhche a bha i a’ Sileadh na Lite

Read More Leugh tuilleadh

Ullapool Railway

Rathad-iarainn Ullapuil

Read More Leugh tuilleadh

The Six Wee Bannocks (3)

Na Sia Bonnaich Bheaga (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Six Wee Bannocks (2)

Na Sia Bonnaich Bheaga (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Six Wee Bannocks

Na Sia Bonnaich Bheaga

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (4)

Na Trì Lèintean Canaich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (3

Na Trì Lèintean Canaich (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (2)

Na Trì Lèintean Canaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (1)

Na Trì Lèintean Canaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The battle of Gavra and the death of Oscar 

Cath Gabhra agus Bàs Oscair

Read More Leugh tuilleadh

War of the dogs

Cogadh nan Con

Read More Leugh tuilleadh

Gràinne and the Grey Magician (3)

Gràinne agus am Buidseach Glas (3)

Read More Leugh tuilleadh

Gràinne and the Grey Wizard (2)

Gràinne agus am Buidseach Glas (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gràinne and the Grey Wizard (1)

Gràinne agus am Buidseach Glas (1)

Read More Leugh tuilleadh

Na Dathan aig Bran

Bran's colours

Read More Leugh tuilleadh

The Raasay Monster (2)

Uilebheist Ratharsair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Ossian’s Stone

Clach Oisein

Read More Leugh tuilleadh

The witches' brooms (2)

Sguaban nam bana-bhuidseach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The witches' brooms (1)

Sguaban nam Bana-bhuidseach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gormshuil of Moy (2)

Gormshuil na Maighe (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gormshuil of Moy (1)

Gormshuil na Maighe (1)

Read More Leugh tuilleadh

Camerons of Callert

Camshronaich Challaird

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (4)

Coire Bhreacain (4)

Read More Leugh tuilleadh

Fionn, Bran and the grey dog

Fionn, Bran agus an cù glas

Read More Leugh tuilleadh

Fionn and Bran

Fionn agus Bran

Read More Leugh tuilleadh

How Fionn got Bran (2)

Mar a Fhuair Fionn Bran (2)

Read More Leugh tuilleadh

How Fionn got Bran (1)

Mar a Fhuair Fionn Bran (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mythical Sea Creatures (2)

Creutairean Macmeanmnach a’ Chuain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mythical Sea Creatures (1)

Creutairean Macmeanmnach a’ Chuain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Spanish John (3)

Iain Spàinnteach (3)

Read More Leugh tuilleadh

Spanish John (2)

Iain Spàinnteach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Spanish John (1)

Iain Spàinnteach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Goats and the Wolf

Na Gobhair agus am Madadh-allaidh

Read More Leugh tuilleadh

Breviarium Aberdonense

Breviarium Aberdonense

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (5)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (5)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (4)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (4)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (3)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (3)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (2)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (1)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Grey Dog of Meoble

Cù Glas Mheòbail

Read More Leugh tuilleadh

Kate of the Nose (2)

Ceit Mhòr na Sròine (2)

Read More Leugh tuilleadh

Kate of the Nose (1)

Ceit Mhòr na Sròine (1)

Read More Leugh tuilleadh

The missionary on Loch Winnipeg

An Soisgeulaiche air Loch Winnipeg

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty (3)

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty (1)

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

St Columba and the flounder

Calum Cille agus an Lèabag

Read More Leugh tuilleadh

MacMillan the Harpist (2)

Mac Gille Mhaoil na Cruit (2)

Read More Leugh tuilleadh

MacMillan the Harpist (1)

Mac Gille Mhaoil na Cruit (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Children of the Sea (3)

Clann Lir (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Children of the Sea (2)

Clann Lir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Children of the Sea (1)

Clann Lir (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Captain of the Black Ship (3)

Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Captain of the Black Ship (2)

Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Captain of the Black Ship (1)

Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (4)

Srath Àrdail (4)

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (3)

Srath Àrdail (3)

Read More Leugh tuilleadh

Gille Dubh Thangusdail

The Black-haired Lad of Tangusdale 

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary

Briathrachas

Read More Leugh tuilleadh

Mabinogion (2)

Mabinogion (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mabinogion (1)

Mabinogion (1)

Read More Leugh tuilleadh

Story

Sgeulachd

Read More Leugh tuilleadh

The fox's oath to the grey goat

Mionnan a’ mhadaidh ruaidh don ghobhair ghlais’

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (4)

Ùisdean ’s an Tombaca (4)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (3)

Ùisdean ’s an Tombaca (3)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (2)

Ùisdean ’s an Tombaca (2)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (1)

Ùisdean ’s an Tombaca (1)

Read More Leugh tuilleadh

Ronald and Colin

Raghnall agus Cailean

Read More Leugh tuilleadh

The One-eyed Trout in Coir’ na Ceannain

Breac na h-Aona Sùl’ ann an Coir’ na Ceannain

Read More Leugh tuilleadh

The Tooth Mouse

Luchag nam Fiaclan

Read More Leugh tuilleadh

The Gold Fish (3)

An t-Iasg Òir (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Gold Fish (2)

An t-Iasg Òir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Gold Fish (1)

An t-Iasg Òir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Magnus Eunson (1)

Magnus Eunson (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Butler's Son (3)

Mac a’ Bhuidealair (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Butler's Son (2)

Mac a’ Bhuidealair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Butler's Son (1)

Mac a’ Bhuidealair (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Wren

An Dreathan-donn

Read More Leugh tuilleadh

The Hump-backed Old Men and the Fairies

Na Bodaich Chrotach agus na Sìthichean

Read More Leugh tuilleadh

How the Fairies Came To Be

Mar a Thàinig na Sìthichean gu Bith

Read More Leugh tuilleadh

The Amazing Country

An Dùthaich Iongantach

Read More Leugh tuilleadh

The Fianna and Glen Coe

Na Fianna agus Gleann Comhann

Read More Leugh tuilleadh

Fairybridge (2)

Beul-àtha nan Trì Allt (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fairybridge (1)

Beul-àtha nan Trì Allt (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Man with Horse Ears (2)

Fear nan Cluasan Eich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Man with Horse Ears (1)

Fear nan Cluasan Eich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The beggar from Lochaber (2)

An Dèirceach Abrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Beggar from Lochaber (1)

An Dèirceach Abrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Clann an Oistir

Clann an Oistir

Read More Leugh tuilleadh

The Giants of Dùn Dearg

Famhairean an Dùin Deirg

Read More Leugh tuilleadh

Owen of th Sea

Eòghann na Mara

Read More Leugh tuilleadh

The Loch of the Shieling of the One night

Loch Àirigh na h-Aon Oidhche

Read More Leugh tuilleadh

The Priest from Pabbay

An Sagart à Pabaigh

Read More Leugh tuilleadh

Flodigarry and Eilean Flodigarry (2)

Flòdaigearraidh agus Eilean a’ Chinn Mhòir (2)

Read More Leugh tuilleadh

Diorbhail, the Lady of Galloway

Diorbhail, Baintighearna Ghall-Ghàidhealaibh

Read More Leugh tuilleadh

The One who Got Three Pieces of Advice (3)

Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (3)

Read More Leugh tuilleadh

The One who Got Three Pieces of Advice (2)

Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (2)

Read More Leugh tuilleadh

The One who Got Three Pieces of Advice (1)

Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (1)

Read More Leugh tuilleadh

Sandy Cameron, Mucomir

Sandaidh Camshron, Magh Comair

Read More Leugh tuilleadh

An Dochaidh

An Dochaidh

Read More Leugh tuilleadh

Christmas dance

Dannsa Nollaig

Read More Leugh tuilleadh

Sgàthach, Cù Chulainn and the Hazelnuts

Sgàthach, Cù Chulainn agus na Cnothan-calltainn

Read More Leugh tuilleadh

The Boy and the Goat (2)

An Gille agus an Gobha (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Boy and the Goat (2)

An Gille agus an Gobha (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Boy and the Goat (1)

An Gille agus an Gobha

Read More Leugh tuilleadh

The one-eyed Miller and the Silent Englishman

Am Muillear Cam agus am Balbhan Sasannach

Read More Leugh tuilleadh

Red-haired Donald and the Skull

Dòmhnall Ruadh agus an Claigeann

Read More Leugh tuilleadh

The Old Woman of the Nuts and the Tailor of the Boards

Cailleach nan Cnò agus Tàillear nan Clàr

Read More Leugh tuilleadh

Luran (2)

Luran (2)

Read More Leugh tuilleadh

Luran (1)

Luran (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (4)

Na h-Amhaisgean (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (3)

Na h-Amhaisgean (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (2)

Na h-Amhaisgean (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (1)

Na h-Amhaisgean (1)

Read More Leugh tuilleadh

Duncan MacRae and the Pot of Gold

Donnchadh MacRath agus Poit an Òir

Read More Leugh tuilleadh

The blonde-haired boy and the gold

An Gille Buidhe agus an t-Òr

Read More Leugh tuilleadh

The dark-haired lad of Locha Druing

Gille Dubh Locha Druing

Read More Leugh tuilleadh

The Deer and the Donkey

An Damh agus an t-Asal

Read More Leugh tuilleadh

The spirit of Breadalbane

Ùruisgean Braghad Albann

Read More Leugh tuilleadh

Reaching the House of the Old Man (3)

A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (3)

Read More Leugh tuilleadh

Reaching the House of the Old Man (2)

A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Reaching the House of the Old Man (1)

A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Descendants of the Speckled Horse who was Never Wise (2)

Sliochd an Eich Bhric Nach Robh Riamh Glic (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (4)

Balgam Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (3)

Balgam Mòr (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (2)

Balgam Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (1)

Balgam Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

Lochaber Poet (1)

Bàrd Loch Abar (1)

Read More Leugh tuilleadh

Billy (3)

Bilidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Billy (2)

Bilidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Uiseag bheag dhearg (2)

Uiseag bheag dhearg (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Fairy Flag (2)

A’ Bhratach Shìth (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Fairy Flag (1)

A’ Bhratach Shìth (1)

Read More Leugh tuilleadh

The name Stornoway

An t-ainm Steòrnabhagh

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness (3)

Beul-aithris Ghàidhlig ann an Gallaibh

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre and Clann Uisnich

Deirdre agus Clann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

Conall and Cù Chulainn

Conall agus Cù Chulainn

Read More Leugh tuilleadh

The Death of Conlaoch

Bàs Chiuinlaoich

Read More Leugh tuilleadh

The King and The Foal (3)

An Rìgh agus an Searrach (3)

Read More Leugh tuilleadh

The King and The Foal (2)

An Rìgh agus an Searrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The King and The Foal (1)

An Rìgh agus an Searrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Black Bodach of Morven (2)

Bodach Dubh na Mòr-bheinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Black Bodach of Morven (1)

Bodach Dubh na Mòr-bheinne

Read More Leugh tuilleadh

The witch of Ballachly

Bana-bhuidseach Bhaile a’ Chlaidh

Read More Leugh tuilleadh

Comhairle Ghallach

Comhairle Ghallach

Read More Leugh tuilleadh

Na Trì Snaidhmeannan

Na Trì Snaidhmeannan

Read More Leugh tuilleadh

Clach Mhic Mhìos

Clach Mhic Mhìos

Read More Leugh tuilleadh

The Three Knots

Dòmhnall Dubh na Cuthaig

Read More Leugh tuilleadh

The Lady of Lawers (2)

Ban-tighearna Labhair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Lady of Lawers (1)

Ban-tighearna Labhair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch of the Women

Loch na Mnà

Read More Leugh tuilleadh

Blond Farquhar's dog (2)

Cù Fhearchair Bhàin (4)

Read More Leugh tuilleadh

Blond Farquhar's dog (1)

Cù Fhearchair Bhàin (3)

Read More Leugh tuilleadh

Sigurd Eysteinsson and Maelbrigte Tooth

Sigurd Eysteinsson agus Maelbrigte Fiacail

Read More Leugh tuilleadh

The Three Green Dogs (3)

Na Trì Coin Uaine (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Green Dogs (2)

Na Trì Coin Uaine (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Green Dogs (1)

Na Trì Coin Uaine (1)

Read More Leugh tuilleadh

The girl that was sold (3)

An nighean a reiceadh (3)

Read More Leugh tuilleadh

The girl that was sold (2)

An nighean a reiceadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The girl that was sold (1)

An nighean a reiceadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

St Paul (2)

Naomh Pòl (2)

Read More Leugh tuilleadh

St Paul (1)

Naomh Pòl (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Beggar’s Death

Bàs a'Bhaigeir

Read More Leugh tuilleadh

Loch of the Stags

Lochan nan Damh

Read More Leugh tuilleadh

How Boban Saor's son found a wife

Mar a Fhuair Mac Bhoban Saor a Bhean

Read More Leugh tuilleadh

Boban Saor

Boban Saor

Read More Leugh tuilleadh

Medb

Medb

Read More Leugh tuilleadh

Táin Bó Cuailnge

Táin Bó Cuailnge

Read More Leugh tuilleadh

Cuchulainn

Cuchulainn

Read More Leugh tuilleadh

Diarmaid and Gràinne (3)

Diarmaid agus Gràinne (3)

Read More Leugh tuilleadh

Diarmaid and Gràinne (2)

Diarmaid agus Gràinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

Diarmaid and Gràinne (1)

Diarmaid agus Gràinne (1)

Read More Leugh tuilleadh

Wee Calum (3)

Calum Beag (3)

Read More Leugh tuilleadh

Wee Calum (2)

Calum Beag (2)

Read More Leugh tuilleadh

Wee Calum (1)

Calum Beag (1)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (2)

Balla Antonine (2)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (1)

Balla Antonine (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fair Farquhar's dog (2)

Cù Fhearchair Bhàin (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fair Farquhar's dog (1)

Cù Fhearchair Bhàin (1)

Read More Leugh tuilleadh

The House of the Yellow Battle (2)

Taigh a’ Bhlàr Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

The House of the Yellow Battle (1)

Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe – Gun Chomas Èirigh no Laighe

Read More Leugh tuilleadh

The maiden of the knoll

Nighean an Tomaidh

Read More Leugh tuilleadh

Dùn Dearduil

Dùn Dearduil

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (5)

Deirdre (5)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (4)

Deirdre (4)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (3)

Deirdre (3)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (2)

Deirdre (2)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (1)

Deirdre (1)

Read More Leugh tuilleadh

New Zealand

Sealan Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

The book of Matthew in the New Testament

Leabhar Mhata anns an Tiomnadh Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacKay

Dòmhnall MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

A story from MacKay Country

Stòiridh à Duthaich MhicAoidh

Read More Leugh tuilleadh

Land and Sea

Muir is Tìr

Read More Leugh tuilleadh

Zodiac

Crios-nèimhe

Read More Leugh tuilleadh

Noid

Noid

Read More Leugh tuilleadh

The Widow MacLeod

A’ Bhanntrach NicLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Sandy MacLeod

Sanndaidh MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Kindrochit Castle

Caisteal Ceann na Drochaid

Read More Leugh tuilleadh

Saint Nachlan (2)

Naomh Nachlan (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Bailie of Trotternish and the witch (2)

Bàillidh Throndairnis agus a’ Bhana-bhuidseach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Bailie of Trotternish and the witch (1)

Bàillidh Throndairnis agus a’ Bhana-bhuidseach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Lullabies

Ceòl cadail

Read More Leugh tuilleadh

A celtic group in California

Buidheann Cheilteach ann an California

Read More Leugh tuilleadh

Whatever you see or hear, keep the cat close

Dè sam bith a chì no chluinneas tu, cum an cat mun cuairt

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic Songs from Ross-shire

Òrain nan Rosach

Read More Leugh tuilleadh

My fair young love

Mo Rùn Geal Òg

Read More Leugh tuilleadh

The plucking of foolish Anna

Spìonadh Anna Ghòrach

Read More Leugh tuilleadh

Androcles and the Lion

Androcles agus an Leòmhann

Read More Leugh tuilleadh

Èirig Fhinn or Fionn’s Reparation

Èirig Fhinn no Fionn’s Reparation

Read More Leugh tuilleadh

Fionn’s Reparation (2)

Èirig Fhinn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Fionn’s Reparation (1)

Èirig Fhinn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Èirig Fhinn

Èirig Fhinn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Envy will split the rocks

Sgoltaidh farmad na creagan

Read More Leugh tuilleadh

The moon is none the worse for the dogs barking at it

Cha mhist’ a’ ghealach na coin a bhith comhartaich rithe

Read More Leugh tuilleadh