FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Absolute beginners (A1) Luchd-tòiseachaidh ùra (A1)

This section applies to you if you have no Gaelic or just very little knowledge of Gaelic. Tha an earrann seo freagarrach dhut ma tha thu ma tha thu gun Ghàidhlig no nach eil agad ach glè bheag dhi.

The Scottish Gaelic Alphabet An t-Aibidil Gàidhlig
Learn the Scottish Gaelic alphabet, which 18 letters it has and which of those can have accents. Ionnsaich an t-aibidil Gàidhlig, mu na 18 litrichean a tha aige, agus an fheadhainn a ghabhas stràc.
Beginners’ Course Cùrsa Tòiseachaidh
This is a flashcard-based course aimed at those with no Gaelic. Cùrsa air-loidhne saor ’s an-asgaidh le 60 leasan do luchd-tòiseachaidh ùra.
Speaking our Language Speaking our Language
This is a video-based course created from the TV programme and books. Episodes 1-18 are most suitable for absolute beginners. ’S e a tha seo ach cùrsa bhidio stèidhte air an t-sreath telebheisein is na leabhraichean. Tha prògraman 1-18 as fhreagarraiche do luchd-tòiseachaidh ùra.
Little by little Beag air Bheag
This is a text-based course which takes a traditional approach to Gaelic learning. ’S e cùrsa stèidhte air teacsa a tha an seo, a’ leantainn modh ionnsachaidh traidiseanta.
Vocabulary lists: 20 Words Fichead Facal
You can find almost any word in the LearnGaelic Dictionary, but here's our pick of Gaelic vocabulary lists, on a range of subjects, to get you started. Gheibh thu lorg air facal sam bith san fhaclair LearnGaelic, ach seo tagadh againne de liostaichean de bhriathrachas againn air iomadh cuspair, mar thoiseach tòiseachaidh.
Gaelic Sounds Fuaimean na Gàidhlig
This is a series of videos which introduce you to Gaelic sounds. Tha seo na shreath de bhidiothan mu fhuaimean na Gàidhlig.
Grammar Gràmar
Dip your toe into our grammar resources. Thoir sùil bheag air ar goireasan gràmair.
Course Finder Lorg cùrsa
Find a local or distance learning class. We have all the classes, tutors and courses we can find listed in our course finder. Lorg clas ionadail no cothrom foghlaim air astar. Tha fiosrachadh air a h-uile clas, oide is cùrsa a b’ urrainn dhuinn a thrusadh ri lorg san stòr-dàta seo.
Keep in touch Cùm fios rinn
We have a cult newsletter. Why not sign up and we’ll write to you once a week? We are also on Facebook, Twitter and Instagram or drop us an email at mairi@learngaelic.scot. Tha cuairt-litir mhòr-chòrdte againn. Nach cuir thu d’ ainm-sa rithe is sgrìobhaidh sinn thugad gach seachdain? Tha sinn cuideachd air Facebook, Twitter is Instagram no cuir post-d thugainn gu mairi@learngaelic.scot
Further Resources Tuilleadh ghoireasan
We’ve gathered as many resources as we can, ranging from websites and apps to books, suitable for you at this level. Tha sinn air goireasan eile a chruinneachadh, bho làraichean-lìn is aplacaidean gu leabhraichean, a tha freagarrach dhut aig an ìre-sa.
Too easy? Ro fhurasta?
Take the next level and try Next Steps (A2). Gabh an ath-cheum agus feuch Ath-Cheumannan (A2).
Comasan Labhairt ann an Gàidhlig Comasan Labhairt ann an Gàidhlig
Learn more about the proficiency scale we have used to determine this level. Ionnsaich barrachd clàr-tomhais a tha sinn a’ cleachdadh airson an ìre seo a dhearbhadh.