FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Summer An Samhradh

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

We may have been feeling somewhat optimistic when we wrote this list. Perhaps you won't use every word during a Scottish summer but it's good to be hopeful!Dh'fhaodadh gun robh sinn a' faireachdainn rudeigin misneachail nuair a sgrìobh sinn an liosta seo. 'S mathaid nach cuir thu a h-uile facal gu feum as t-samhradh ann an Alba ach 's math a bhith dòchasach!

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
The Summer An Samhradh <))
summer samhradh <))
in summer as t-samhradh <))

We live in hope of good weather. Bidh sinn beò an dòchas gum faigh sinn sìde mhath.

English Gàidhlig  
sun grian <))
warmth blàths <))

Many of us take a wee while off at this time of year. Bidh tòrr againn a' gabhail beagan ùine dheth aig an àm seo den bhliadhna.

English Gàidhlig  
holidays làithean-saora <))
holidays saor-làithean <))
journey, excursion cuairt <))
going abroad a' dol a-null thairis <))

These clothes wait patiently in the wardrobe. Tha an t-aodach seo a' feitheamh oirnn sa phreas.

English Gàidhlig  
shorts briogais-ghoirid <))
swimsuit deise-shnàimh <))
sandals cuarain <))
sunglasses speuclairean-grèine <))

Lots of us enjoy summery activities. Bidh cur-seachadan samhrachail a' còrdadh ri mòran againn.

English Gàidhlig  
short walk, stroll sgrìob <))
beach tràigh <))
picnic cuirm-chnuic <))
sunbathing a' gabhail na grèine <))
camping a' campachadh <))
eating ice cream ag ithe reòiteag <))

There's a good chance that you'll see these creatures at some point. Tha deagh theans gum faic thu na creutairean seo uaireigin.

English Gàidhlig  
midge meanbh-chuileag <))
bee seillean <))
wasp speach <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.