FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Gaelic - Archive Gàidhlig - Tasglann

‘Cathair’ (2)

‘Cathair’ (2)

Read More Leugh tuilleadh

‘Cathair’ (1)

‘Cathair’ (1)

Read More Leugh tuilleadh

Glasgow's Place-names

Ainmean-àite Ghlaschu

Read More Leugh tuilleadh

Inverness English

Beurla Inbhir Nis

Read More Leugh tuilleadh

The Road Established in Law

An Rathad Daingnichte le Lagh

Read More Leugh tuilleadh

Proverbs from Assynt

Seanfhaclan à Asainte

Read More Leugh tuilleadh

Proverbs of the sea

Seanfhaclan na mara

Read More Leugh tuilleadh

Reverend William Shaw (2)

An t-Urr. Uilleam Seathach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend William Shaw (1)

An t-Urr. Uilleam Seathach (1)

Read More Leugh tuilleadh

E.G. Ravenstein and Gaelic (2)

E.G. Ravenstein agus A’ Ghàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

Phrases and proverbs connected to water

Abairtean is seanfhaclan ceangailte ri uisge

Read More Leugh tuilleadh

Words for water

Faclan airson 'uisge'

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic in your Gob

Gaelic in your Gob

Read More Leugh tuilleadh

Druim

Druim

Read More Leugh tuilleadh

‘Cheerio’

‘Cheerio’

Read More Leugh tuilleadh

How are you?'

‘Ciamar a tha thu?’

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary of Sounds (3)

Briathrachas Fhuaimean (3)

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary of Sounds (2)

Briathrachas Fhuaimean (2)

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary of Sounds (1)

Briathrachas Fhuaimean (1)

Read More Leugh tuilleadh

The direction of the wind

Àird na gaoithe

Read More Leugh tuilleadh

Sailing vocabulary

Briathrachas seòlaidh

Read More Leugh tuilleadh

A Rhyme about the cuckoo

Rann mun Chuthaig

Read More Leugh tuilleadh

A’ Ghàidhlig airson ‘twilight’

The Gaelic for 'twilight'

Read More Leugh tuilleadh

A Gaelic curse: Walter’s fate in Gaick

Dìol Bhaltair an Gàdhaig

Read More Leugh tuilleadh

The Thousandth Letter

Am Mìleamh Litir

Read More Leugh tuilleadh

The Plough

An Crann-arain

Read More Leugh tuilleadh

The word 'Loireag'

An Loireag

Read More Leugh tuilleadh

The words 'Caor, Caoir is Caorain'

Caor, Caoir is Caorain

Read More Leugh tuilleadh

Is the word 'siùcar' in the Bible? (2)

A bheil am facal ‘siùcar’ anns a’ Bhìoball? (2)

Read More Leugh tuilleadh

Is the word ‘siùcar’ in the Bible? (1)

A bheil am facal ‘siùcar’ anns a’ Bhìoball? (1)

Read More Leugh tuilleadh

Nant Gwrtheyrn (1)

Nant Gwrtheyrn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Moresg agus Muran

Moresg and Muran

Read More Leugh tuilleadh

Playing the pipes

Seinn na Pìoba

Read More Leugh tuilleadh

Slippery

Sleamhainn

Read More Leugh tuilleadh

Rian is riaghailt!

Order! Order!

Read More Leugh tuilleadh

'White' in Nature Poetry

‘Geal’ ann am Bàrdachd Nàdair

Read More Leugh tuilleadh

Co-fhaclan

Synonym

Read More Leugh tuilleadh

Pronouncing ‘Feadhainn’

Fuaimneachadh ‘Feadhainn’

Read More Leugh tuilleadh

The word 'Rathad' (Road)

Am facal ‘Rathad’

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (6)

An Teine Mòr (6)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (5)

An Teine Mòr (5)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (4)

An Teine Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (3)

An Teine Mòr (3)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (2)

An Teine Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (1)

An Teine Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic Idioms and Expressions

Gaelic Idioms and Expressions

Read More Leugh tuilleadh

Cheeky Gaelic Words (3)

Mì-mhodh ann an Gàidhlig (3)

Read More Leugh tuilleadh

Cheeky Gaelic Words (2)

Mì-mhodh ann an Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

Cheeky Gaelic Words (1)

Mì-mhodh ann an Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Armstrong dictionary (2)

Faclan fillte à Faclair Armstrong (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Armstrong dictionary (1)

Faclan fillte à Faclair Armstrong (1)

Read More Leugh tuilleadh

Leitir Fura (2)

Leitir Fura (2)

Read More Leugh tuilleadh

Words for snow

Faclan airson ‘sneachd’

Read More Leugh tuilleadh

Belonging

Dùthchas

Read More Leugh tuilleadh

Graddaning

Graddaning

Read More Leugh tuilleadh

Geodha and Geo

Geodha is Geo

Read More Leugh tuilleadh

Ciste and Kiste

Ciste agus Kiste

Read More Leugh tuilleadh

The Descendants of the Speckled Horse who was Never Wise (1)

Sliochd an Eich Bhric Nach Robh Riamh Glic (1)

Read More Leugh tuilleadh

Phrases connected with the sea

Abairtean co-cheangailte ris a’ mhuir

Read More Leugh tuilleadh

The Gaelic Bible (1)

A' Bhìoball Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hogmanay

A’ Challainn

Read More Leugh tuilleadh

Billy (1)

Bilidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The word Seachd

Am facal Seachd

Read More Leugh tuilleadh

Words from old Gaelic dictionaries

Faclan à seann fhaclairean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Understand the boat

Tuig thus’ an t-eathar agus tuigidh an t-eathar thu

Read More Leugh tuilleadh

The dialect of fishermen in Cromarty (2)

Dualchainnt Iasgairean Chrombaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The dialect of fishermen in Cromarty (1)

Dualchainnt Iasgairean Chrombaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Washing

Nigheadaireachd

Read More Leugh tuilleadh

Dwelly

Dwelly

Read More Leugh tuilleadh

Pardon?

B’ àillibh?

Read More Leugh tuilleadh

Clipped Gaelic

Cutach

Read More Leugh tuilleadh

The Apostle Paul's letter

Litir an Abstoil Phòil

Read More Leugh tuilleadh

A letter that appears in the bible

Litir a nochdas anns a’ Bhìoball

Read More Leugh tuilleadh

Proverb

Seanfhacal

Read More Leugh tuilleadh

Similies

Samhlaidhean

Read More Leugh tuilleadh

The names of the fingers

Ainmean nan corragan

Read More Leugh tuilleadh

The seasons

Na Ràithean

Read More Leugh tuilleadh

The Months

Na Mìosan

Read More Leugh tuilleadh

Calls to animals

Pruidh, deirist, a bhò riabhach! ’S fheàirrd thu buarach!

Read More Leugh tuilleadh

The world of the female sailor

Saoghal Bana-mharaiche

Read More Leugh tuilleadh

Deis-dè

Deis-dè

Read More Leugh tuilleadh

Uiseag bheag dhearg (1)

Uiseag bheag dhearg (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mice

Luchan

Read More Leugh tuilleadh

A Double Grammar of English and Gaelic. (3)

Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (3)

Read More Leugh tuilleadh

A Double Grammar of English and Gaelic. (2)

Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

A Double Grammar of English and Gaelic. (1)

Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

Where did the word Mod come from?

Co às a thàinig am facal 'Mòd'?

Read More Leugh tuilleadh

Alphabet

Aibidil

Read More Leugh tuilleadh

Boiling your bannocks

Air do bhonnagan a ghaoil

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic classes

Clasaichean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh