FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

Beginners  (A1) : Phrasebook

Introduction

If you are looking for a quick phrase to say, why not browse the phrasebook. It’s crammed with sayings, words and phrases from the units.

A

a dog, a cat and a snake
cù, cat agus nathair
a woman can do that
is urrainn don bhoireannach sin a dhèanamh
and
agus
and
is (abbreviated form of 'agus')
are you a doctor?
an e dotair a th’ annad?
are you happy?
a bheil thu toilichte?
are you hungry?
a bheil an t-acras ort?
are you not?
nach eil thu?
are you thirsty?
a bheil am pathadh ort?
aye
seadh

B

blonde, fair
bàn
bye!
beannachd leibh!

C

can the cat do that?
an urrainn don chat sin a dhèanamh?
can't the dog do that?
nach urrainn dhan chù sin a dhèanamh?
certainly not
chan eil, gu dearbh
close the door
dùin an doras
clothes
aodach
coat
còta
come in
thig a-steach
croft
croit
croft house
taigh-croite
crofter
croitear

D

days of the week
làithean na seachdain
Dear Mr Smith
A Mhaighstir Mhic a' Ghobhainn, a charaid
didn’t they close the door
nach do dhùin iad an doras?
do you have a television?
a bheil telebhisean agad?
do you have children?
a bheil clann agaibh?
do you have pets?
a bheil peataichean agad?
do you live in England?
a bheil sibh / thu a’ fuireach ann an Sasainn?
do you play basketball?
am bi thu a' cluich ball-basgaid?
don’t mention it
na can guth
down at the harbour
shìos aig a' chala
drink
deoch

E

eight
ochd
eighty
ceithir fichead / ochdad
eleven
aon deug
e-mail
post-dealain
excuse me
gabhaibh / gabh mo leisgeul

F

fifteen
còig deug
fifty
leth-cheud / caogad
five
còig
food
biadh
foot, leg
cas
football, soccer
ball-coise
forty
dà fhichead / ceathrad
four
ceithir
Friday
Dihaoine

G

goalkeeper (male)
fear-glèidhidh
good morning
madainn mhath
goodbye
mar sin leibh / leat

H

hair
falt
hand
làmh
head
ceann
heritage
dualchas
how are you?
ciamar a tha sibh / thu?
how many children do you have?
cia mheud duine cloinne a th’agad?
(one) hundred
ceud

I

I am a student
’s e oileanach a th’ annam
I am hungry
tha an t-acras orm
I am in the house
tha mi anns an taigh
I am reading a book
tha mi a’ leughadh leabhar
I am thirsty
tha am pathadh orm
I don’t think
cha chreid mi gu bheil
I go swimming every Saturday
bidh mi a’ snàmh a h-uile Disathairne
I hope so
tha mi an dòchas gum bi
I hope it'll be good
tha mi an dòchas gum bi e math
I live in Edinburgh
tha mi a’ fuireach ann an Dùn Èideann
I'll be playing football
bidh mi a’ cluich ball-coise
I'll have an orange juice
gabhaidh mi sùgh-orainds
I'll make a cup of tea
nì mi cupa tì
I’m from the United States
tha mi às na Stàitean Aonaichte
I'm happy enough
tha mi sona gu leòr
I'm in fine fettle
tha mi ann an sunnd math dha-rìribh
I'm James
is mise Seumas
I’m learning Gaelic
tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig
I'm married
tha mi pòsta
Information
fiosrachadh
it is a big house
's e taigh mòr a th’ ann
it is warm
tha e blàth
it's a cold day
‘s e là fuar a th’ ann
it's fine
tha i brèagha
it's a nice day
's e là math a th’ ann
it's cold
tha e fuar
it's Monday today
's e Diluain a th' ann an-diugh
it's raining
tha an t-uisge ann
it sure is
’s e, gu dearbh
it's wet
tha i fliuch
it was Sunday yesterday
's e Didòmhnaich a bha ann an-dè
I was on the internet
bha mi air an eadar-lìon
I was phoning you last night
bha mi a' fònadh thugad a-raoir
I will be busy tomorrow
bidh mi trang a-màireach
I will play / I will be playing / I habitually play
bidh mi a' cluich
I will send them a message
cuiridh mi teachdaireachd thuca

J

jacket
seacaid
jumper
geansaidh

L

left
clì

M

Monday
Diluain

N

nine
naoi
not much
chan eil mòran
not yet
chan eil fhathast

O

Oh dear!
O mo chreach
on your left-hand
air do làimh chlì
on your right-hand
air do làimh dheis
one
aon
open
fosgailte

P

pardon?
bàillibh?
phoning
a' fònadh
player
cluicheadair
please
ma 's e ur toil e

R

referee
rèitire
right
deas
road
rathad

S

Saturday
Disathairne
seven
seachd
shinty
iomain
shirt, blouse
lèine
shoes
brògan
sit at the table
suidh aig a’ bhòrd
sit down
suidh sìos
six
sia
sixty
trì fichead / seasgad
skirt
sgiorta
socks
stocainnean
sport, fun
spòrs
stop that!
sguir dheth sin!

T

teacher
neach-teagaisg
teachers
luchd-teagaisg
team
sgioba
ten
deich
thank you
tapadh leibh / leat
that's good
is math sin
that's right
tha sin ceart
that would be very good
bhiodh sin uabhasach math
the boy can't do that
chan urrainn don bhalach sin a dhèanamh
the internet
an t-eadar-lìon
the view of the beach
sealladh na tràghad
the weather
an aimsir
the weather is bad
tha droch shìde ann
the weather is good
tha deagh shìde ann
they are lawyers
‘s e luchd-lagha a th’annta
thirty
deich ar fichead / trithead
(one) thousand
mìle
three
trì
Thursday
Diardaoin
to me
thugam
tourists
luchd-turais
town, village
baile
trousers
briogais
Tuesday
Dimàirt
twelve
dhà dheug
twenty
fichead
twenty-one
aon ar fhichead / fichead 's a h-aon
two
dhà
two people
dithis

U

uh-huh?
seadh?

V

visitor centre
ionad-tadhail

W

we are Scots
‘s e Albannaich a th’ annainn
we didn't close the door
cha do dhùin sinn an doras
we don't have children at all
chan eil clann againn idir
website
làrach-lìn
Wednesday
Diciadain
were you?
an robh thu?
were you at home yesterday?
an robh sibh / thu aig an taigh an-dè?
what are you doing today?
dè tha sibh / thu a' dèanamh an-diugh?
what are you listening to?
cò ris a tha thu ag èisteachd?
what day is it?
dè an là a tha ann?
what fun!
abair spòrs!
what's doing with you? (lit. "at you")
dè tha a' dol agad?
what sport do you like best?
dè spòrs as fheàrr leat?
what’s wrong with you?
dè tha ceàrr ort?
what's your name?
dè an t-ainm a th’ oirbh / th’ ort?
what will you have?
dè ghabhas tu?
where are you from?
cò às a tha sibh / thu?
where are you?
càit’ bheil sibh / thu?
where is the toilet?
càite a bheil an taigh beag?
where will I sit?
càit’ an suidh mi?
whisky
uisge-beatha
will I open the window?
am fosgail mi an uinneag?
will it be Tuesday tomorrow?
an e Dimàirt a bhios ann a-màireach?
will you be in church tomorrow?
am bi sibh / thu anns an eaglais a-màireach?
will you be working tomorrow?
am bi sibh / thu ag obair a-màireach?
will you have anything to eat?
an gabh sibh dad ri ithe?
with best wishes
le deagh dhùrachd

Y

you are a good gardener
‘s e gàrradair math a th' annad
you have a beautiful garden
tha gàrradh brèagha agad
you speak Gaelic
tha Gàidhlig agaibh / agad