FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

Beginners (A1)- Unit 34 - School and university
Luchd-tòiseachaidh (A1) - Aonad 34 - Foghlam

Introduction

Foghlam

Education

We reminisced on our schooldays in Unit 20. In this unit we’ll look a bit more at speaking about our education, and some of the subjects we might have studied. To get started, here is some useful vocabulary:

Matamataig Mathematics
Mac a’ Ghobhainn Smith
Ealain Art
Saidheans Science
Bith-eòlas Biology
Ceimigeachd Chemistry
Fiosaig Physics

Conversation 1

In conversation 1 Pòl and Iain are talking about the subjects they did at school.

Conversation 1

Listen to the conversation:

Pòl:
An robh thu math air Matamataig?
Were you good at Mathematics?
Iain:
Bha. Chòrd Matamataig rium.
Yes. I enjoyed Mathematics.
Pòl:
Cò an tidsear a b’ fheàrr a bh’ agad?
Who was your best teacher?
Iain:
Mgr Mac a’ Ghobhainn. Bha e uabhasach foighidneach.
Mr Smith. He was extremely patient.
Pòl:
Bha e sin, ach cha robh mise math air Matamataig idir.
He was that, but I was no good at maths at all.
Iain:
Dè an cuspair a b’ fheàrr leat fhèin?
What was your favourite subject?
Pòl:
’S e Ealain a b’ fheàrr leam. Ach chòrd Beurla rium cuideachd.
My favourite was Art. But I enjoyed English as well.
Iain:
An robh thu math air peantadh, no dè?
Were you good at painting, or what?
Pòl:
Cha robh no math. Bha mi truagh.
Not at all [lit. I wasn’t or good]. I was poor.
Iain:
Ciamar a chòrd Ealain riut cho math, ma-thà?
How did you enjoy Art so much, then?
Pòl:
An tidsear. Bha i snog!
The teacher. She was lovely!
Iain:
Ahà. Miss Cairney. Tha thu ceart. Bha i snog!
Aha. Miss Cairney. You’re right. She was lovely!
Pòl:
Cha robh an tidsear Beurla cho snog.
The English teacher wasn’t so nice.
Iain:
Bha i cruaidh, nach robh?
She was hard, wasn’t she?
Pòl:
Ach ’s e deagh thidsear a bh’ innte.
But she was a good teacher.
Iain:
’S e. Mrs Drummond. B’ e an duine aice an tidsear Saidheans agam.
She was. Mrs Drummond. Her husband was my Science teacher.
Pòl:
Bha e agamsa cuideachd.
I also had him.
Iain:
Dè do bheachd air?
What is your opinion of him?
Pòl:
Bha e math air Bith-eòlas agus Ceimigeachd ach cha robh e math air Fiosaig.
He was good at Biology and Chemistry but he wasn’t good at Physics.
Iain:
O, tha sin duilich. B’e Fiosaig an dàrna cuspair a b’ fheàrr leam.
Oh, that’s a pity. Physics was my second best subject.
Pòl:
Aidh, ach tha thusa math air Matamataig.
Yes, but you’re good at Maths.
Iain:
Tha àireamhan furasta. ’S e sgrìobhadh a tha duilich.
Numbers are easy. It’s writing that’s difficult.
Pòl:
Uill, chan e sin mo bheachd fhèin!
Well, that’s not my own opinion!

At university

Foghlam

Education

In Conversation 2, Ceitidh and Anna are discussing their time at University:

oilthigh university
Eachraidh History
òraid lecture
òraidiche lecturer
Cruinn-eòlas Geography
Innis Tìle Iceland
Graonlainn Greenland
An Ròimh Rome

Why not listen to Conversation 2?

Conversation 2

Listen to the conversation:

Ceitidh:
Dè rinn thu aig an oilthigh?
What did you do at [the] university?
Anna:
Rinn mi ceum ann an Eachraidh na Roinn Eòrpa.
I did a degree in European History.
Ceitidh:
An robh e inntinneach?
Was it interesting?
Anna:
Bha e uabhasach inntinneach. Bha deagh òraidichean agam.
It was extremely interesting. I had good lecturers.
Ceitidh:
Cha do chòrd na h-òraidean agamsa rium idir.
I didn’t enjoy my own lectures at all.
Anna:
Carson? Dè an cuspair a rinn thu?
Why? What subject did you do?
Ceitidh:
Rinn mi ceum ann an Cruinn-eòlas.
I did a degree in Geography.
Anna:
Bhiodh Cruinn-eòlas inntinneach.
Geography would be interesting.
Ceitidh:
Bha an cuspair fhèin math. Ach cha robh na h-òraidean math.
The subject itself was good. But the lectures weren’t good.
Anna:
An deach sibh gu àiteachan inntinneach?
Did you go to interesting places?
Ceitidh:
Chaidh – a dh’Innis Tìle agus Graonlainn.
Yes – to Iceland and Greenland.
Anna:
Abair e! Bhiodh sin math.
Wow. That would be good!
Ceitidh:
Ach tha mi cinnteach gun deach thusa gu àiteachan matha cuideachd.
But I’m certain you went to good places as well.
Anna:
Chaidh. Àiteachan nas blàithe na Innis Tìle is Graonlainn!
I did. Places [that are] warmer than Iceland and Greenland!
Ceitidh:
Càite an deach thu?
Where did you go?
Anna:
Chaidh don Ròimh agus a dh’Istanbul.
[Went] to Rome and Istanbul.
Ceitidh:
Is toigh leam an Ròimh. Cha robh mi riamh ann an Istanbul.
I like Rome. I was never in Istanbul.
Anna:
Bha sinn a’ coimhead air na Ròmanaich agus Byzantium.
We were looking at the Romans and Byzantium.
Ceitidh:
Is toigh leam Eachdraidh.
I like History.
Anna:
Is toigh leamsa Cruinn-eòlas cuideachd!
I like Geography as well!
Ceitidh:
An do rinn thu àrd-cheum?
Did you do a higher degree?
Anna:
Thòisich mi air PhD. Ach leig mi seachad e.
I started a PhD. But I let it go.
Ceitidh:
Carson a bha sin?
Why was that?
Anna:
Phòs mi. An uair sin bha clann agam.
I got married. And then I had children.
Ceitidh:
’S e seann stòiridh a tha sin.
That’s an old story.
Anna:
Ach tha mi a’ dol air ais don oilthigh an ath-bhliadhna.
But I’m going back to university next year.
Ceitidh:
Sgoinneil!
Excellent!