FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Folklore - Archive Beul-aithris - Tasglann

1304: Caisteal a’ Bhreabadair (2)

Read More Leugh tuilleadh

1303: Caisteal a’ Bhreabadair (1)

Read More Leugh tuilleadh

1294: M.E.M. Donaldson (3)

Read More Leugh tuilleadh

1285: Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (5)

Read More Leugh tuilleadh

1284: Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (4)

Read More Leugh tuilleadh

1262: An Dreathan-donn (2)

Read More Leugh tuilleadh

1261: An Dreathan-donn (1)

Read More Leugh tuilleadh

1238: An Seòladair agus an Leòmhann

Read More Leugh tuilleadh

1230: Craoibh ann am bàrdachd

Read More Leugh tuilleadh

1224: Mo Rùn Geal Òg

Read More Leugh tuilleadh

1219: Fionnladh Dubh agus na Ceatharnaich 

Read More Leugh tuilleadh

1217: Ùisdean Mòr agus a’ Ghobhar Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

1216: Breith Oisein

Read More Leugh tuilleadh

1215: Sealladh Gàidhealach air a’ Mharaig

Read More Leugh tuilleadh

1214: Seann Leigheasan airson Lot Nathrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

1213: Seann Leigheasan airson Lot Nathrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

1201: Am Madadh-Allaidh mu Dheireadh ann an Suaineart

Read More Leugh tuilleadh

1199: Dà Luinneig

Read More Leugh tuilleadh

1198: An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (5)

Read More Leugh tuilleadh

1197: An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (4)

Read More Leugh tuilleadh

1196: An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

1195: An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

1194: An Long a Chaidh a dh'Ameireagaidh

Read More Leugh tuilleadh

1188: Eòin na Droch Shìde

Read More Leugh tuilleadh

1184: Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (3)

Read More Leugh tuilleadh

1183: Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (2)

Read More Leugh tuilleadh

1182: Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (1)

Read More Leugh tuilleadh

1169: A' Chaora sa Chreathail

Read More Leugh tuilleadh

1166: Fearchar Lighiche (3)

Read More Leugh tuilleadh

1165: Fearchar Lichiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

1164: Fearchar Lighiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

1160: MacCodruim nan Ròn (2)

Read More Leugh tuilleadh

1159: MacCodruim nan Ròn (1)

Read More Leugh tuilleadh

1155: Cùis-eagail Phàra Mhòir

Read More Leugh tuilleadh

1137: Fèill na Bealltainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

1088: An Dàm air Loch na Maighe

Read More Leugh tuilleadh

1085: An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an Òir (2)

Read More Leugh tuilleadh

1084: An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an Òir (1)

Read More Leugh tuilleadh

1076: Clach an Fhithich (4)

Read More Leugh tuilleadh

1075: Clach an Fhithich (3)

Read More Leugh tuilleadh

1074: Clach an Fhithich (2)

Read More Leugh tuilleadh

1073: Clach an Fhithich (1)

Read More Leugh tuilleadh

1072: Taigh-seinnse Dhurais (2)

Read More Leugh tuilleadh

1071: Taigh-seinnse Dhurais (1)

Read More Leugh tuilleadh

1051: An Oidhche a bha i a’ Sileadh na Lite

Read More Leugh tuilleadh

1050: Rathad-iarainn Ullapuil

Read More Leugh tuilleadh

1035: Na Sia Bonnaich Bheaga (3)

Read More Leugh tuilleadh

1034: Na Sia Bonnaich Bheaga (2)

Read More Leugh tuilleadh

1033: Na Sia Bonnaich Bheaga (1)

Read More Leugh tuilleadh

991: Pàdraig na Beinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

990: Pàdraig na Beinne (1)

Read More Leugh tuilleadh

987: Cath Gabhra agus Bàs Oscair

Read More Leugh tuilleadh

986: Cogadh nan Con

Read More Leugh tuilleadh

985: Gràinne agus am Buidseach Glas (3)

Read More Leugh tuilleadh

984: Gràinne agus am Buidseach Glas (2)

Read More Leugh tuilleadh

983: Gràinne agus am Buidseach Glas (1)

Read More Leugh tuilleadh

982: Na Dathan aig Bran

Read More Leugh tuilleadh

981: Uilebheist Ratharsair (2)

Read More Leugh tuilleadh

980: Uilebheist Ratharsair (1)

Read More Leugh tuilleadh

957: Clach Oisein

Read More Leugh tuilleadh

955: Sguaban nam Bana-bhuidseach (2)

Read More Leugh tuilleadh

954: Sguaban nam Bana-bhuidseach (1)

Read More Leugh tuilleadh

940: Gormshuil na Maighe (2)

Read More Leugh tuilleadh

939: Gormshuil na Maighe (1)

Read More Leugh tuilleadh

936: Camshronaich Challaird

Read More Leugh tuilleadh

921: Fionn, Bran agus an Cù Glas

Read More Leugh tuilleadh

920: Fionn agus Bran

Read More Leugh tuilleadh

919: Mar a Fhuair Fionn Bran (2)

Read More Leugh tuilleadh

918: Mar a Fhuair Fionn Bran (1)

Read More Leugh tuilleadh

917: Naomh Munnu (2)

Read More Leugh tuilleadh

915: Creutairean Macmeanmnach a’ Chuain (2)

Read More Leugh tuilleadh

914: Creutairean Macmeanmnach a’ Chuain (1)

Read More Leugh tuilleadh

912: Nant Gwrtheyrn (1)

Read More Leugh tuilleadh

907: Iain Spàinnteach (3)

Read More Leugh tuilleadh

906: 'Iain Spàinnteach (2)

Read More Leugh tuilleadh

905: 'Iain Spàinnteach (1)

Read More Leugh tuilleadh

903: Na Gobhair agus am Madadh-allaidh

Read More Leugh tuilleadh

896: Eòghann Mac a’ Ghobhair (5)

Read More Leugh tuilleadh

895: Eòghann Mac a’ Ghobhair (4)

Read More Leugh tuilleadh

894: Eòghann Mac a’ Ghobhair (3)'

Read More Leugh tuilleadh

893: Eòghann Mac a’ Ghobhair (2)

Read More Leugh tuilleadh

892: Eòghann Mac a’ Ghobhair (1)

Read More Leugh tuilleadh

887: Ceit Mhòr na Sròine (2)

Read More Leugh tuilleadh

886: Ceit Mhòr na Sròine (1)

Read More Leugh tuilleadh

879: An Soisgeulaiche air Loch Winnipeg

Read More Leugh tuilleadh

875: Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh  (2)

Read More Leugh tuilleadh

874: Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh  (1)

Read More Leugh tuilleadh

870: Calum Cille agus an Lèabag

Read More Leugh tuilleadh

867: Mac Gille Mhaoil na Cruit (2)

Read More Leugh tuilleadh

866: Mac Gille Mhaoil na Cruit (1)

Read More Leugh tuilleadh

859: Clann Lir (3)

Read More Leugh tuilleadh

858: Clann Lir

Read More Leugh tuilleadh

857: Clann Lir (1)

Read More Leugh tuilleadh

853: Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (3)

Read More Leugh tuilleadh

852: Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (2)

Read More Leugh tuilleadh

851: Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (1)

Read More Leugh tuilleadh

845: Srath Àrdail (4)

Read More Leugh tuilleadh

844: Srath Àrdail (3)

Read More Leugh tuilleadh

843: Srath Àrdail (2)

Read More Leugh tuilleadh

834: Gàire agus Fiamh-ghàire

Read More Leugh tuilleadh

833: Mabinogion (2)

Read More Leugh tuilleadh

832: Mabinogion (1)

Read More Leugh tuilleadh

822: Murchadh Sròineach

Read More Leugh tuilleadh

820: Mionnan a’ mhadaidh ruaidh don ghobhair ghlais’

Read More Leugh tuilleadh

819: Ùisdean ’s an Tombaca (4)

Read More Leugh tuilleadh

818: Ùisdean ’s an Tombaca (3)

Read More Leugh tuilleadh

817: Ùisdean ’s an Tombaca (2)

Read More Leugh tuilleadh

816: Ùisdean ’s an Tombaca (1)

Read More Leugh tuilleadh

815: Raghnall agus Cailean

Read More Leugh tuilleadh

812: Breac na h-Aona Sùl’ ann an Coir’ na Ceannain

Read More Leugh tuilleadh

809: Luchag nam Fiaclan

Read More Leugh tuilleadh

808: An t-Iasg Òir (3)

Read More Leugh tuilleadh

807: An t-Iasg Òir (2)

Read More Leugh tuilleadh

806: An t-Iasg Òir (1)

Read More Leugh tuilleadh

804: Mac a’ Bhuidealair (3)

Read More Leugh tuilleadh

803: Mac a’ Bhuidealair (2)

Read More Leugh tuilleadh

802: Mac a’ Bhuidealair (1)

Read More Leugh tuilleadh

801: Uilleam agus am Mèirleach

Read More Leugh tuilleadh

796: An Dreathan-donn

Read More Leugh tuilleadh

792: Na Bodaich Chrotach agus na Sìthichean

Read More Leugh tuilleadh

791: Mar a Thàinig na Sìthichean gu Bith

Read More Leugh tuilleadh

787: An Dùthaich Iongantach

Read More Leugh tuilleadh

777: Na Fianna agus Gleann Comhann

Read More Leugh tuilleadh

769: Beul-àtha nan Trì Allt (2)

Read More Leugh tuilleadh

768: Beul-àtha nan Trì Allt (1)

Read More Leugh tuilleadh

765: Fear nan Cluasan Eich (2)

Read More Leugh tuilleadh

764: Fear nan Cluasan Eich (1)

Read More Leugh tuilleadh

759: An Dèirceach Abrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

758: An Dèirceach Abrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

757: Clann an Oistir

Read More Leugh tuilleadh

756: Famhairean an Dùin Deirg

Read More Leugh tuilleadh

750: Eòghann na Mara

Read More Leugh tuilleadh

749: Àirigh na h-Aon Oidhche

Read More Leugh tuilleadh

739: An Sagart à Pabaigh

Read More Leugh tuilleadh

736: Flòdaigearraidh agus Eilean a’ Chinn Mhòir (2)

Read More Leugh tuilleadh

733: Diorbhail, Baintighearna Ghall-Ghàidhealaibh

Read More Leugh tuilleadh

728: Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (3)

Read More Leugh tuilleadh

727: Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (2)

Read More Leugh tuilleadh

726: Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (1)

Read More Leugh tuilleadh

720: Sandaidh Camshron, Magh Comair

Read More Leugh tuilleadh

719: An Dochaidh

Read More Leugh tuilleadh

701: Dannsa Nollaig

Read More Leugh tuilleadh

700: Sgàthach, Cù Chulainn agus na Cnothan-calltainn

Read More Leugh tuilleadh

689: An Gille agus an Gobha (3)

Read More Leugh tuilleadh

688: An Gille agus an Gobha (2)

Read More Leugh tuilleadh

687: An Gille agus an Gobha

Read More Leugh tuilleadh

682: Am Muillear Cam agus am Balbhan Sasannach

Read More Leugh tuilleadh

681: Dòmhnall Ruadh agus an Claigeann

Read More Leugh tuilleadh

663: Cailleach nan Cnò agus Tàillear nan Clàr

Read More Leugh tuilleadh

652: Luran (2)

Read More Leugh tuilleadh

651: Luran (1)

Read More Leugh tuilleadh

644: Na h-Amhaisgean (4)

Read More Leugh tuilleadh

643: Na h-Amhaisgean (3)

Read More Leugh tuilleadh

642: Na h-Amhaisgean (2)

Read More Leugh tuilleadh

641: Na h-Amhaisgean (1)

Read More Leugh tuilleadh

640: Donnchadh MacRath agus Poit an Òir

Read More Leugh tuilleadh

639: An Gille Buidhe agus an t-Òr

Read More Leugh tuilleadh

638: Gille Dubh Locha Druing

Read More Leugh tuilleadh

630: An Damh agus an t-Asal

Read More Leugh tuilleadh

629: Ùruisgean Braghad Albann

Read More Leugh tuilleadh

628: A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (3)

Read More Leugh tuilleadh

627: A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (2)

Read More Leugh tuilleadh

626: A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach

Read More Leugh tuilleadh

621: Sliochd an Eich Bhric Nach Robh Riamh Glic (2)

Read More Leugh tuilleadh

606: Balgam Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

605: Balgam Mòr (3)

Read More Leugh tuilleadh

604: Balgam Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

603: Balgam Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

593: Bilidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

592: Bilidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

591: Bilidh

Read More Leugh tuilleadh

589: A’ Bhratach Shìth (2)

Read More Leugh tuilleadh

588: A’ Bhratach Shìth (1)

Read More Leugh tuilleadh

581: An t-ainm Steòrnabhagh

Read More Leugh tuilleadh

574: Beul-aithris Ghàidhlig ann an Gallaibh

Read More Leugh tuilleadh

569: Deirdre agus Clann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

566: Conall agus Cù Chulainn

Read More Leugh tuilleadh

565: Bàs Chiuinlaoich

Read More Leugh tuilleadh

562: An Rìgh agus an Searrach (3)

Read More Leugh tuilleadh

561: An Rìgh agus an Searrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

560: An Rìgh agus an Searrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

550: Bodach Dubh na Mòr-bheinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

549: Bodach Dubh na Mòr-bheinne

Read More Leugh tuilleadh

548: Bana-bhuidseach Bhaile a’ Chlaidh

Read More Leugh tuilleadh

547: Comhairle Ghallach

Read More Leugh tuilleadh

546: Na Trì Snaidhmeannan

Read More Leugh tuilleadh

545: Clach Mhic Mhìos

Read More Leugh tuilleadh

543: Dòmhnall Dubh na Cuthaig

Read More Leugh tuilleadh

531: Ban-tighearna Labhair (2)

Read More Leugh tuilleadh

530: Ban-tighearna Labhair (1)

Read More Leugh tuilleadh

517: Loch na Mnà

Read More Leugh tuilleadh

500: Cù Fhearchair Bhàin (2)

Read More Leugh tuilleadh

499: Cù Fhearchair Bhàin (1)

Read More Leugh tuilleadh

475: Sigurd Eysteinsson agus Maelbrigte Fiacail

Read More Leugh tuilleadh

472: Na Trì Coin Uaine (3)

Read More Leugh tuilleadh

471: Na Trì Coin Uaine (2)

Read More Leugh tuilleadh

470: Na Trì Coin Uaine (1)

Read More Leugh tuilleadh

463: An Nighean a Reiceadh (3)

Read More Leugh tuilleadh

462: An Nighean a Reiceadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

461: An Nighean a Reiceadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

454: Naomh Pòl (2)

Read More Leugh tuilleadh

453: Naomh Pòl (1)

Read More Leugh tuilleadh

452: Bàs a' Bhaigeir

Read More Leugh tuilleadh

451: Lochan nan Damh

Read More Leugh tuilleadh

439: Mar a Fhuair Mac Bhoban Saor a Bhean

Read More Leugh tuilleadh

438: Boban Saor

Read More Leugh tuilleadh

426: Medb

Read More Leugh tuilleadh

425: Táin Bó Cuailnge

Read More Leugh tuilleadh

424: Cuchulainn

Read More Leugh tuilleadh

415: Diarmaid agus Gràinne (3)

Read More Leugh tuilleadh

414: Diarmaid agus Gràinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

413: Diarmaid agus Gràinne (1)

Read More Leugh tuilleadh

408: Calum Beag (3)

Read More Leugh tuilleadh

407: Calum Beag (2)

Read More Leugh tuilleadh

406: Calum Beag (1)

Read More Leugh tuilleadh

404: Àird Chlach (2)

Read More Leugh tuilleadh

403: Àird Chlach (1)

Read More Leugh tuilleadh

402: Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe (3)

Read More Leugh tuilleadh

401: Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe (2)

Read More Leugh tuilleadh

400: Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe (1)

Read More Leugh tuilleadh

399: Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

382: Nighean an Tomaidh

Read More Leugh tuilleadh

381: Dùn Dearduil

Read More Leugh tuilleadh

380: Deirdre (5)

Read More Leugh tuilleadh

379: Deirdre (4)

Read More Leugh tuilleadh

378: Deirdre (3)

Read More Leugh tuilleadh

377: Deirdre (2)

Read More Leugh tuilleadh

376: Deirdre (1)

Read More Leugh tuilleadh

375: Sealan Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

362: Leabhar Mhata anns an Tiomnadh Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

361: Dòmhnall MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

360: Stòiridh à Duthaich MhicAoidh

Read More Leugh tuilleadh

357: Muir is Tìr

Read More Leugh tuilleadh

356: Crios-nèimhe

Read More Leugh tuilleadh

351: Noid

Read More Leugh tuilleadh

346: A’ Bhanntrach NicLeòid

Read More Leugh tuilleadh

345: Sanndaidh MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

344: Caisteal Ceann na Drochaid

Read More Leugh tuilleadh

342: Naomh Nachlan

Read More Leugh tuilleadh

324: Bàillidh Throndairnis agus a’ Bhana-bhuidseach (2)

Read More Leugh tuilleadh

323: Bàillidh Throndairnis agus a’ Bhana-bhuidseach (1)

Read More Leugh tuilleadh

322: Ceòl cadail

Read More Leugh tuilleadh

319: Òrain nan Rosach

Read More Leugh tuilleadh

318: Mo Rùn Geal Òg

Read More Leugh tuilleadh

317: Spìonadh Anna Ghòrach!

Read More Leugh tuilleadh

316: Androcles agus an Leòmhann

Read More Leugh tuilleadh

315: Èirig Fhinn no Fionn’s Reparation

Read More Leugh tuilleadh

314: Èirig Fhinn (3)

Read More Leugh tuilleadh

313: Èirig Fhinn (2)

Read More Leugh tuilleadh

312: Èirig Fhinn (1)

Read More Leugh tuilleadh

311: Sgoltaidh farmad na creagan

Read More Leugh tuilleadh

310: Cha mhist’ a’ ghealach na coin a bhith comhartaich rithe

Read More Leugh tuilleadh

302: Iain Breac

Read More Leugh tuilleadh

300: Sgeulachd Morachan is Mionachan (3)

Read More Leugh tuilleadh

299: Sgeulachd Morachan is Mionachan (2)

Read More Leugh tuilleadh

298: Sgeulachd Morachan is Mionachan (1)

Read More Leugh tuilleadh

297: Bainne

Read More Leugh tuilleadh

296: A’ Bhanarach is am Mèirleach

Read More Leugh tuilleadh

291: An Doras Mòr

Read More Leugh tuilleadh

289: Sìthichean ann an Dùn Bhuirgh

Read More Leugh tuilleadh

279: Craobh-airgid

Read More Leugh tuilleadh

278: Craobh-òir agus Craobh-airgid

Read More Leugh tuilleadh

264: A Chaora Bhiorach Ghlas (2)

Read More Leugh tuilleadh

263: A Chaora Bhiorach Ghlas (1)

Read More Leugh tuilleadh

219: Sgeulachd bho Leathad Leacachain

Read More Leugh tuilleadh

215: Caora chrom

Read More Leugh tuilleadh

185: Taileachd mac Cuilgeadain

Read More Leugh tuilleadh

173: Na sìthichean a ghoid pàiste

Read More Leugh tuilleadh

96: Sgeulachd thraidiseanta

Read More Leugh tuilleadh

92: Sguad Coill’ a’ Chaolais (2)

Read More Leugh tuilleadh

91: Sguad Coill’ a’ Chaolais (1)

Read More Leugh tuilleadh

86: Na fir-chlis

Read More Leugh tuilleadh

83: Stòiridh mu bhràithrean

Read More Leugh tuilleadh

70: ’S iomadh nì a chailleas fear na h-imrich

Read More Leugh tuilleadh

58: Am buachaille

Read More Leugh tuilleadh

55: Hotel Amadan

Read More Leugh tuilleadh

54: Nuair a thèid thu air chèilidh air madadh-allaidh...

Read More Leugh tuilleadh

51: Sgeulachd a Ghille Charaich

Read More Leugh tuilleadh

25: An Sgàthan

Read More Leugh tuilleadh

24: Sgàilean

Read More Leugh tuilleadh

15: Sgeulachd à Tiriodh

Read More Leugh tuilleadh

8: Fear Liath Mòr

Read More Leugh tuilleadh