FaclairDictionary EnglishGàidhlig

People - Archive Daoine - Tasglann

M.E.M. Donaldson (2)

M.E.M. Donaldson (2)

Read More Leugh tuilleadh

M.E.M. Donaldson (1)

M.E.M. Donaldson (1)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (3)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (2)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (1)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan in Rannoch (1)

Dùghall Bochanan ann an Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan in Rannoch (1)

Dùghall Bochanan ann an Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

'Sarah' and the second sight (1)

‘Sarah’ agus an Dà-shealladh (2)

Read More Leugh tuilleadh

'Sarah' and the second sight (1)

‘Sarah’ agus an Dà-shealladh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hákon's Navy (2)

Cabhlach Hákon (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander II, King of Scotland

Alasdair II, Rìgh na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

The Stroma Guide

An Neach-iùil Stròmach

Read More Leugh tuilleadh

The Melbost Bard (3)

Bàrd Mhealaboist (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Melbost Bard (2)

Bàrd Mhealaboist (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Melbost Bard (1)

Bàrd Mhealaboist (1)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. James Robertson (1)

An t-Urr. Seumas MacDhonnchaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

E.G. Ravenstein and Gaelic (1)

E.G. Ravenstein agus A’ Ghàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

The daughter of young Angus

Nighean Aonghais Òig

Read More Leugh tuilleadh

Peter of the Gold

Pàraig an Òir

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter

Ceatharnach Shiaboist (1)

Read More Leugh tuilleadh

Child of joy

Leanabh an Àigh

Read More Leugh tuilleadh

Maclean and Maclonich

Mac Gill’ Eonaidh agus MacIllEathain

Read More Leugh tuilleadh

Saint Finan

Naomh Fìonan

Read More Leugh tuilleadh

The Death of Big Angus

Bàs Aonghais Mhòir

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (4)

An t-Albannach Fiadhaich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (3)

An t-Albannach Fiadhaich (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (2)

An t-Albannach Fiadhaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (1)

An t-Albannach Fiadhaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Father of Argentinian Football

Athair Ball-coise Argentina

Read More Leugh tuilleadh

Sandy the Dancer

Sandaidh an Dannsair

Read More Leugh tuilleadh

Isobel Gowdie (2)

Iseabail Gowdie (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isobel Gowdie (1)

Iseabail Gowdie (1)

Read More Leugh tuilleadh

Andrew Murray and Ormond Castle (2)

Anndra Moireach agus Caisteal Abhaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Andrew Murray and Ormond Castle (1)

Anndra Moireach agus Caisteal Abhaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mac an t-Srònaich (2)

Mac an t-Srònaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Scot who tried to murder the Queen (2)

An t-Albannach a Dh’fheuch ris a’ Bhanrigh a mhurt (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Scot who tried to murder the Queen (1)

An t-Albannach a Dh’fheuch ris a’ Bhanrigh a mhurt (1)

Read More Leugh tuilleadh

Ailean Dubh Mac Raghnaill (2)

Ailean Dubh Mac Raghnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Ailean Dubh Mac Raghnaill (1)

Ailean Dubh Mac Raghnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

St Merchant (2)

Naomh Meircheard (2)

Read More Leugh tuilleadh

St Merchant (1)

Naomh Meircheard (1)

Read More Leugh tuilleadh

An t-Urr. Alasdair Stiùbhart

Rev Alasdair Stewart

Read More Leugh tuilleadh

Robert Armstrong (2)

Raibeart Armstrong (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robert Armstrong (1)

Raibeart Armstrong (1)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (4)

Uilleam Uallas (4)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (3)

Uilleam Uallas (3)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (2)

Uilleam Uallas (2)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (1)

Uilleam Uallas (1)

Read More Leugh tuilleadh

John son of big John, murderer (2)

Iain mac 'an Mhòir, murtair (2)

Read More Leugh tuilleadh

John son of big John, murderer (1)

Iain mac 'an Mhòir, murtair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Ban MacCrimmon

Dòmhnall Bàn MacCruimein

Read More Leugh tuilleadh

Ulysses S. Grant in Scotland

Ulysses S. Grant ann an Alba

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart (3)

John Roy Stuart (3)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart (2)

John Roy Stuart (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart

John Roy Stuart

Read More Leugh tuilleadh

An Uamh Mhòr (1)

The Big Cave (1)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (4)

Seumas Mac a’ Phearsain (4)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (3)

Seumas Mac a’ Phearsain (3)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (2)

Seumas Mac a’ Phearsain (2)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (1)

Seumas Mac a’ Phearsain (1)

Read More Leugh tuilleadh

William Speirs Bruce (2)

Uilleam Speirs Bruce (2)

Read More Leugh tuilleadh

William Speirs Bruce (1)

Uilleam Speirs Bruce (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Ranger and Black 47

An Ranger agus Black 47

Read More Leugh tuilleadh

Tì agus Raibeart Fortune

Tea and Robert Fortune

Read More Leugh tuilleadh

Frank Gardiner

Frank Gardiner

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair MacIlleMhìcheil

Alexander MacIlleMhìcheil

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Carmichael (2)

Dùghall MacIlleMhìcheil (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Carmichael (1)

Dùghall MacIlleMhìcheil (1)

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Colby and the OS

Tòmas Colby agus an OS

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (10)

Na Ceiltich (10)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (9)

Na Ceiltich (9)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (8)

Na Ceiltich (8)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (7)

Na Ceiltich (7)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (6)

Na Ceiltich (6)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (5)

Na Ceiltich (5)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (4)

Na Ceiltich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (3)

Na Ceiltich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Na Ceiltich (2)

The Celts (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (1)

Na Ceiltich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Lom (2)

Iain Lom (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Lom (1)

Iain Lom (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mary of Callert (2)

Màiri Challaird (2)

Read More Leugh tuilleadh

Commemorating the New Testament (1)

Comharrachadh an Tiomnaidh Nuaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Johnny Cattanach, Prince of Shinty

Iain Catanach, ‘Prionnsa’ na Camanachd

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (3)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (3)

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (2)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Adhamh MacFhearghais

Adam Ferguson

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Sinton

Tòmas Sinton

Read More Leugh tuilleadh

William Gow

Uilleam Ruighe ’n Uidhe

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty (2)

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robert Sibbald

Raibeart Sibbald

Read More Leugh tuilleadh

George Campbell Hay (2)

Deòrsa mac Iain Deòrsa (2)

Read More Leugh tuilleadh

George Campbell Hay (1)

Deòrsa mac Iain Deòrsa (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Comhghall & Saint Coinneach

Naomh Comhghall & Naomh Coinneach

Read More Leugh tuilleadh

Magnus Eunson (2)

Magnus Eunson (2)

Read More Leugh tuilleadh

Archibald MacDonald

Gilleasbuig MacDhòmhnaill, ‘Gille na Ciotaig’

Read More Leugh tuilleadh

John Anderson, friend of Burns

John Anderson, caraid Bhurns

Read More Leugh tuilleadh

Finlay MacRae and Glen Affric

Fionnlagh MacRath agus Gleann Afraig

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacRae and the Park Deer Raid (2)

Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacRae and the Park Deer Raid (1)

Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum (3)

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (3)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum (2)

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (2)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum (1)

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (1)

Read More Leugh tuilleadh

William MacTaggart's maritime disaster

Tubaist-mhara aig Uilleam Mac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

Painters with Gaelic

Peantairean le Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (5)

Tormod an t-Seòladair (5)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (4)

Tormod an t-Seòladair (4)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (3)

Tormod an t-Seòladair (3)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (2)

Tormod an t-Seòladair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (1)

Tormod an t-Seòladair (1)

Read More Leugh tuilleadh

John Gunn the honest robber

Iain Guinne, am ‘mèirleach onarach’

Read More Leugh tuilleadh

Loch Cuithir and diatomite

Loch Cuithir agus a’ Chailc

Read More Leugh tuilleadh

Saint Brigit

Naomh Brìde

Read More Leugh tuilleadh

Saint Duthac

Naomh Dhubhthaich

Read More Leugh tuilleadh

The cave of the armaments and Flora MacDonald

Uamh na h-Armachd agus Fionnghal NicDhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

Roualeyn George Gordon-Cumming

Roualeyn George Gordon-Cumming

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh (3)

Iain Garbh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh (2)

Iain Garbh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh (1)

Iain Garbh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Samson (2)

Samson (2)

Read More Leugh tuilleadh

Samson (1)

Samson (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Soap Man

Bodach an t-Siabainn

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Puirt-à-Beul (3)

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (3)

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Puirt-à-Beul (2)

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (2)

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Port-a-Beul (1)

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (1)

Read More Leugh tuilleadh

Derek MacKenzie, Glenn Morrison

Ruairidh MacCoinnich, Gleann Moireastan

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the Harper who Burnt his Harp

Tòmas Garnett agus an Clàrsair a Loisg a Thiompan

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the well of the flagstone

Tòmas Garnett agus Tobar Leac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the marvels of Loch Lomond

Tòmas Garnett agus Mìorbhailean Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and speaking Gaelic

Tòmas Garnett agus Labhairt na Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and fishing geadas

Tòmas Garnett agus Iasgach a’ Gheadais

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett (1)

Tòmas Garnett (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (5)

Dùghall Bochanan (5)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (4)

Dùghall Bochanan (4)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (3)

Dùghall Bochanan (3)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (2)

Dùghall Bochanan (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (1)

Dùghall Bochanan (1)

Read More Leugh tuilleadh

George Gunn (2)

Seòras Gunnach (2)

Read More Leugh tuilleadh

George Gunn (1)

Seòras Gunnach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Milky Way

Slighe Chlann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

Gregor McGregor (2)

Griogair MacGriogair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gregor McGregor (1)

Griogair MacGriogair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Niall Odhar

Niall Odhar

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness (2)

An t-Urramach Alexander Pope (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness (1)

An t-Urramach Alexander Pope (1)

Read More Leugh tuilleadh

Sandy MacDonald

Sandaidh Dòmhnallach

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn's poetry

Bàrdachd Rob Dhuinn

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn (2)

Rob Donn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn (1)

Rob Donn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Eric MacLeod

Eric MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Robert Cunningham Graham

Raibeart Coineagan Greumach

Read More Leugh tuilleadh

Robbie Northway (2)

Robbie Northway (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robbie Northway (1)

Robbie Northway (1)

Read More Leugh tuilleadh

Sir William MacKinnon (2)

An Ridire Uilleam MacFhionghain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Sir William MacKinnon (1)

An Ridire Uilleam MacFhionghain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie (3)

Sir Iain MacCoinnich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie (2)

Sir Iain MacCoinnich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie (1)

Sir Iain MacCoinnich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The ghost of Sergeant Arthur Davies

An taibhse aig an t-Sairdseant Artair Davies

Read More Leugh tuilleadh

Peter Grant (2)

Pàdraig Grannd (2)

Read More Leugh tuilleadh

Peter Grant (1)

Pàdraig Grannd (1)

Read More Leugh tuilleadh

Johann von Lamont

Johann von Lamont

Read More Leugh tuilleadh

John Black

Iain MacIlleDhuibh

Read More Leugh tuilleadh

Highland astronomer

Reuladair Gàidhealach

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Stewart

Alasdair Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (2)

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (1)

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Edward Faragher

Edward Faragher

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (4)

Teàrlach MacAoidh (4)

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (3)

Teàrlach MacAoidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (2)

Teàrlach MacAoidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (1)

Teàrlach MacAoidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Young Donald Farquharson

Dòmhnall Òg MacFhearchair

Read More Leugh tuilleadh

John Gregorson Campbell

Iain MacGriogair Caimbeul

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John, son of Donald, son of Iain

Iain Dubh Mac Dhòmhnaill ’ic Iain

Read More Leugh tuilleadh

Kate Helen (2)

Ceit Eilidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Kate Helen (1)

Ceit Eilidh (1)

Read More Leugh tuilleadh