FaclairDictionary EnglishGàidhlig

People - Archive Daoine - Tasglann

1293: M.E.M. Donaldson (2)

Read More Leugh tuilleadh

1292: M.E.M. Donaldson (1)

Read More Leugh tuilleadh

1283: Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (3)

Read More Leugh tuilleadh

1282: Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (2)

Read More Leugh tuilleadh

1281: Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (1)

Read More Leugh tuilleadh

1275: Dùghall Bochanan ann an Raineach (2)

Read More Leugh tuilleadh

1274: Dùghall Bochanan ann an Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

1273: ‘Sarah’ agus an Dà-shealladh (2)

Read More Leugh tuilleadh

1272: ‘Sarah’ agus an Dà-shealladh (1)

Read More Leugh tuilleadh

1267: Cabhlach Hákon (2)

Read More Leugh tuilleadh

1263: Alasdair II, Rìgh na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

1246: An Neach-iùil Stròmach

Read More Leugh tuilleadh

1243: Bàrd Mhealaboist (3)

Read More Leugh tuilleadh

1242: Bàrd Mhealaboist (2)

Read More Leugh tuilleadh

1241: Bàrd Mhealaboist (1)

Read More Leugh tuilleadh

1231: An t-Urr. Seumas MacDhonnchaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

1228: E.G. Ravenstein agus A’ Ghàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

1225: Nighean Aonghais Òig 

Read More Leugh tuilleadh

1223: Pàraig an Òir

Read More Leugh tuilleadh

1209: Ceatharnach Shiaboist (1)

Read More Leugh tuilleadh

1208: Leanabh an Àigh

Read More Leugh tuilleadh

1207: Mac Gill’ Eonaidh agus MacIllEathain

Read More Leugh tuilleadh

1179: Naomh Fìonan

Read More Leugh tuilleadh

1178: Bàs Aonghais Mhòir

Read More Leugh tuilleadh

1173: An t-Albannach Fiadhaich (4)

Read More Leugh tuilleadh

1172: An t-Albannach Fiadhaich (3)

Read More Leugh tuilleadh

1171: An t-Albannach Fiadhaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

1170: An t-Albannach Fiadhaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

1163: Athair Ball-coise Argentina

Read More Leugh tuilleadh

1158: Sandaidh an Dannsair

Read More Leugh tuilleadh

1126: Ùisdean Mac a’ Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

1125: Iseabail Gowdie (3)

Read More Leugh tuilleadh

1124: Iseabail Gowdie (2)

Read More Leugh tuilleadh

1123: Iseabail Gowdie (1)

Read More Leugh tuilleadh

1122: Anndra Moireach agus Caisteal Abhaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

1121: Anndra Moireach agus Caisteal Abhaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

1109: An t-Albannach a dh’fheuch ris a’ Bhanrigh a mhurt (2)

Read More Leugh tuilleadh

1108: An t-Albannach a dh’fheuch ris a’ Bhanrigh a mhurt (1)

Read More Leugh tuilleadh

1105: Ailean Dubh Mac Raghnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

1104: Ailean Dubh Mac Raghnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

1098: An t-Urr. Alasdair Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

1097: Raibeart Armstrong (2)

Read More Leugh tuilleadh

1096: Raibeart Armstrong (1)

Read More Leugh tuilleadh

1090: Iain mac 'an Mhòir, murtair (2)

Read More Leugh tuilleadh

1089: Iain mac 'an Mhòir, murtair (1)

Read More Leugh tuilleadh

1067: Cailean Caimbeul, Ailtire

Read More Leugh tuilleadh

1059: Dòmhnall Bàn MacCruimein

Read More Leugh tuilleadh

1049: Ulysses S. Grant ann an Alba

Read More Leugh tuilleadh

1040: Seumas Mac a’ Phearsain (4)

Read More Leugh tuilleadh

1039: Seumas Mac a’ Phearsain (3)

Read More Leugh tuilleadh

1038: Seumas Mac a’ Phearsain (2)

Read More Leugh tuilleadh

1037: Seumas Mac a’ Phearsain (1)

Read More Leugh tuilleadh

1025: Uilleam Speirs Bruce (2)

Read More Leugh tuilleadh

1024: Uilleam Speirs Bruce (1)

Read More Leugh tuilleadh

1020: An Ranger agus Black 47

Read More Leugh tuilleadh

1016: Tì agus Raibeart Fortune

Read More Leugh tuilleadh

1015: Frank Gardiner

Read More Leugh tuilleadh

1012: Alasdair MacIlleMhìcheil

Read More Leugh tuilleadh

1011: Dùghall MacIlleMhìcheil (2)

Read More Leugh tuilleadh

1010: Dùghall MacIlleMhìcheil (1)

Read More Leugh tuilleadh

989: Tòmas Colby agus an OS

Read More Leugh tuilleadh

979: Na Ceiltich (10)

Read More Leugh tuilleadh

978: Na Ceiltich (9)

Read More Leugh tuilleadh

977: Na Ceiltich (8)

Read More Leugh tuilleadh

976: Na Ceiltich (7)

Read More Leugh tuilleadh

975: Na Ceiltich (6)

Read More Leugh tuilleadh

974: Na Ceiltich (5)

Read More Leugh tuilleadh

973: Na Ceiltich (4)

Read More Leugh tuilleadh

972: Na Ceiltich (3)

Read More Leugh tuilleadh

971: Na Ceiltich (2)

Read More Leugh tuilleadh

970: Na Ceiltich (1)

Read More Leugh tuilleadh

950: Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

949: Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Read More Leugh tuilleadh

948: Iain Lom (2)

Read More Leugh tuilleadh

947: Iain Lom (1)

Read More Leugh tuilleadh

938: Màiri Challaird (2)

Read More Leugh tuilleadh

937: Màiri Challaird (1)

Read More Leugh tuilleadh

926: Iain Catanach, ‘Prionnsa’ na Camanachd

Read More Leugh tuilleadh

909: Dòmhnall Phàil, Bàrd Cheann a’ Ghiùthsaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

908: Dòmhnall Phàil, Bàrd Cheann a’ Ghiùthsaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

901: Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (3)

Read More Leugh tuilleadh

899: Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (1)

Read More Leugh tuilleadh

889: Adhamh MacFhearghais

Read More Leugh tuilleadh

882: Tòmas Sinton

Read More Leugh tuilleadh

873: Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

861: Raibeart Sibbald

Read More Leugh tuilleadh

849: Deòrsa mac Iain Deòrsa (2)

Read More Leugh tuilleadh

848: Deòrsa mac Iain Deòrsa (1)

Read More Leugh tuilleadh

805: Magnus Eunson

Read More Leugh tuilleadh

798: Gilleasbuig MacDhòmhnaill, ‘Gille na Ciotaig’

Read More Leugh tuilleadh

797: John Anderson, caraid Bhurns

Read More Leugh tuilleadh

786: Fionnlagh MacRath agus Gleann Afraig

Read More Leugh tuilleadh

774: Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

773: Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh

Read More Leugh tuilleadh

772: An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (3)

Read More Leugh tuilleadh

771: An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (2)

Read More Leugh tuilleadh

770: An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (1)

Read More Leugh tuilleadh

763: Tubaist-mhara aig Uilleam Mac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

762: Peantairean le Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

755: Tormod an t-Seòladair (5)

Read More Leugh tuilleadh

754: Tormod an t-Seòladair (4)

Read More Leugh tuilleadh

753: Tormod an t-Seòladair (3)

Read More Leugh tuilleadh

752: Tormod an t-Seòladair (2)

Read More Leugh tuilleadh

751: Tormod an t-Seòladair (1)

Read More Leugh tuilleadh

748: Iain Guinne, am ‘mèirleach onarach’

Read More Leugh tuilleadh

734: Loch Cuithir agus a’ Chailc

Read More Leugh tuilleadh

725: Naomh Brìde

Read More Leugh tuilleadh

724: Naomh Dhubhthaich

Read More Leugh tuilleadh

722: Uamh na h-Armachd agus Fionnghal NicDhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

721: Roualeyn George Gordon-Cumming

Read More Leugh tuilleadh

718: Iain Garbh (3)

Read More Leugh tuilleadh

717: Iain Garbh (2)

Read More Leugh tuilleadh

716: Iain Garbh

Read More Leugh tuilleadh

708: Samson (2)

Read More Leugh tuilleadh

707: Samson (1)

Read More Leugh tuilleadh

693: Bodach an t-Siabainn

Read More Leugh tuilleadh

692: Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (3)

Read More Leugh tuilleadh

691: Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (2)

Read More Leugh tuilleadh

690: Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (1)

Read More Leugh tuilleadh

686: Ruairidh MacCoinnich, Gleann Moireastan

Read More Leugh tuilleadh

671: Tòmas Garnett agus an Clàrsair a Loisg a Thiompan

Read More Leugh tuilleadh

670: Tòmas Garnett agus Tobar Leac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

669: Tòmas Garnett agus Mìorbhailean Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

668: Tòmas Garnett agus Labhairt na Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

667: Tòmas Garnett agus Iasgach a’ Gheadais

Read More Leugh tuilleadh

666: Tòmas Garnett (1)

Read More Leugh tuilleadh

658: Dùghall Bochanan (5)

Read More Leugh tuilleadh

657: Dùghall Bochanan (4)

Read More Leugh tuilleadh

656: Dùghall Bochanan (3)

Read More Leugh tuilleadh

655: Dùghall Bochanan (2)

Read More Leugh tuilleadh

654: Dùghall Bochanan (1)

Read More Leugh tuilleadh

619: Seòras Gunnach (2)

Read More Leugh tuilleadh

618: Seòras Gunnach (1)

Read More Leugh tuilleadh

594: Bàrd Loch Abar (1)

Read More Leugh tuilleadh

586: Griogair MacGriogair (2)

Read More Leugh tuilleadh

585: Griogair MacGriogair

Read More Leugh tuilleadh

584: Niall Odhar

Read More Leugh tuilleadh

573: An t-Urramach Alexander Pope (2)

Read More Leugh tuilleadh

572: An t-Urramach Alexander Pope (1)

Read More Leugh tuilleadh

571: Sandaidh Dòmhnallach

Read More Leugh tuilleadh

537: Bàrdachd Rob Dhuinn

Read More Leugh tuilleadh

536: Rob Donn (2)

Read More Leugh tuilleadh

535: Rob Donn (1)

Read More Leugh tuilleadh

534: Eric MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

514: Raibeart Coineagan Greumach

Read More Leugh tuilleadh

492: Robbie Northway (2)

Read More Leugh tuilleadh

491: Robbie Northway (1)

Read More Leugh tuilleadh

487: An Ridire Uilleam MacFhionghain (2)

Read More Leugh tuilleadh

486: An Ridire Uilleam MacFhionghain (1)

Read More Leugh tuilleadh

485: Sir Iain MacCoinnich (3)

Read More Leugh tuilleadh

484: Sir Iain MacCoinnich (2)

Read More Leugh tuilleadh

483: Sir Iain MacCoinnich (1)

Read More Leugh tuilleadh

460: An taibhse aig an t-Sairdseant Artair Davies 

Read More Leugh tuilleadh

459: Pàdraig Grannd (2)

Read More Leugh tuilleadh

457: Pàdraig Grannd (1)

Read More Leugh tuilleadh

436: Johann von Lamont

Read More Leugh tuilleadh

435: Iain MacIlleDhuibh

Read More Leugh tuilleadh

434: Reuladair Gàidhealach

Read More Leugh tuilleadh

428: Alasdair Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

423: Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair

Read More Leugh tuilleadh

422: Aonghas Mac Mhaighstir Alasdair

Read More Leugh tuilleadh

421: Edward Faragher

Read More Leugh tuilleadh

355: Teàrlach MacAoidh (4)

Read More Leugh tuilleadh

354: Teàrlach MacAoidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

353: Teàrlach MacAoidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

352: Teàrlach MacAoidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

343: Dòmhnall Òg MacFhearchair

Read More Leugh tuilleadh

309: Iain MacGriogair Caimbeul

Read More Leugh tuilleadh

307: Iain Dubh Mac Dhòmhnaill ’ic Iain

Read More Leugh tuilleadh

306: Ceit Eilidh

Read More Leugh tuilleadh

305: Miss Rees

Read More Leugh tuilleadh

295: Dudley Bradstreet (2)

Read More Leugh tuilleadh

294: Dudley Bradstreet (1)

Read More Leugh tuilleadh

287: Mairead Fay Sheathach (2)

Read More Leugh tuilleadh

286: Mairead Fay Sheathach (1)

Read More Leugh tuilleadh

284: Dòmhnall Horne MacPhàrlain (3)

Read More Leugh tuilleadh

283: Dòmhnall Horne MacPhàrlain (2)

Read More Leugh tuilleadh

282: Dòmhnall Horne MacPhàrlain (1)

Read More Leugh tuilleadh

273: Naomh Ciaran (2)

Read More Leugh tuilleadh

272: Naomh Ciaran (1)

Read More Leugh tuilleadh

271: Naomh Pàdraig

Read More Leugh tuilleadh

270: An t-Urr Iain Ros

Read More Leugh tuilleadh

269: An Gàidheal as ainmeile a th’ ann ann an Coirìa

Read More Leugh tuilleadh

265: Iain Stiùbhairt Blackie

Read More Leugh tuilleadh

243: Iain Stiùbhart Blackie (3)

Read More Leugh tuilleadh

241: Iain Stiùbhart Blackie (2)

Read More Leugh tuilleadh

239: Iain Stiùbhart Blackie (1)

Read More Leugh tuilleadh

238: Niall MacLeòid (1)

Read More Leugh tuilleadh

226: Andaidh MacCuimein

Read More Leugh tuilleadh

209: Cead Deireannach nam Beann

Read More Leugh tuilleadh

207: Naomh Faolan

Read More Leugh tuilleadh

204: Seòras Bochanan (2)

Read More Leugh tuilleadh

203: Seòras Bochanan (1)

Read More Leugh tuilleadh

201: Adhamh Fearghasdan

Read More Leugh tuilleadh

196: Nan NicFhionghain

Read More Leugh tuilleadh

195: Coirneal Baillie

Read More Leugh tuilleadh

194: Marsaili Cheanadach-Fhriseal (2)

Read More Leugh tuilleadh

193: Marsaili Cheanadach-Fhriseal (1)

Read More Leugh tuilleadh

192: Marsaili nan Òran (2)

Read More Leugh tuilleadh

191: Marsaili nan Òran (1)

Read More Leugh tuilleadh

183: Tòmas Telford

Read More Leugh tuilleadh

172: An t-Athair Urramach Raghnall Burn

Read More Leugh tuilleadh

171: Maighstir Raghnall

Read More Leugh tuilleadh

167: Iain MacCoinnich

Read More Leugh tuilleadh

162: Uilleam Mac Ille Bhrath

Read More Leugh tuilleadh

158: Leverhulme

Read More Leugh tuilleadh

157: Ailean Tharmoid

Read More Leugh tuilleadh

151: Alasdair MacCoinnich

Read More Leugh tuilleadh

150: Ruairidh MacNeill

Read More Leugh tuilleadh

145: Seòras Mallory

Read More Leugh tuilleadh

141: Anna Nic an Tòisich agus Anna NicAoidh

Read More Leugh tuilleadh

137: Caiptean Dòmhnall MacFhiongain

Read More Leugh tuilleadh

134: Ailig O Hianlaidh

Read More Leugh tuilleadh

133: Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir (3)

Read More Leugh tuilleadh

126: Seòras Wade

Read More Leugh tuilleadh

121: Ramsay Dòmhnallach

Read More Leugh tuilleadh

119: Daibhidh Lloyd George

Read More Leugh tuilleadh

118: Sir Pòl Edmund de Strzelecki

Read More Leugh tuilleadh

117: Dearc-choille

Read More Leugh tuilleadh

104: Am Pìobaire Dall

Read More Leugh tuilleadh

103: Iain Dall

Read More Leugh tuilleadh

98: Cardanal Mezzofanti

Read More Leugh tuilleadh

89: Cormac

Read More Leugh tuilleadh

88: Uilleam Ros (2)

Read More Leugh tuilleadh

87: Uilleam Ros (1)

Read More Leugh tuilleadh

76: Màiri NicEalair

Read More Leugh tuilleadh

73: Iain Major (2)

Read More Leugh tuilleadh

72: Iain Major (1)

Read More Leugh tuilleadh

69: Fionnghal Nic Dhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

52: Pontius Pilat

Read More Leugh tuilleadh

43: Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir (2)

Read More Leugh tuilleadh

42: Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir (1)

Read More Leugh tuilleadh

23: Raibeart MacIlleDhuinn

Read More Leugh tuilleadh

7: Gregor Mendel

Read More Leugh tuilleadh