FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Ùr - Archive Ùr - Tasglann

The Great Cloth (1)

An Clò Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Royal Northern Infirmary (2)

Taigh-eiridinn a’ Chinn a Tuath (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Royal Northern Infirmary (1)

Taigh-eiridinn a’ Chinn a Tuath (1)

Read More Leugh tuilleadh

‘Cathair’ (2)

‘Cathair’ (2)

Read More Leugh tuilleadh

‘Cathair’ (1)

‘Cathair’ (1)

Read More Leugh tuilleadh

M.E.M. Donaldson (3)

M.E.M. Donaldson (3)

Read More Leugh tuilleadh

M.E.M. Donaldson (2)

M.E.M. Donaldson (2)

Read More Leugh tuilleadh

M.E.M. Donaldson (1)

M.E.M. Donaldson (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch nan Dùbhrachan

Loch nan Dùbhrachan

Read More Leugh tuilleadh

Glasgow's Place-names

Ainmean-àite Ghlaschu

Read More Leugh tuilleadh

Foyers (2)

Foithear (2)

Read More Leugh tuilleadh

Foyers (1)

Foithear (1)

Read More Leugh tuilleadh

Inverness English

Beurla Inbhir Nis

Read More Leugh tuilleadh

The Road Established in Law

An Rathad Daingnichte le Lagh

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (5)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (5)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (4)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (4)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (3)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (2)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Alexander Mackenzie (1)

Dòmhnall Alasdair MacCoinnich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The loss of the William H Welch (2)

Call an William H Welch (2)

Read More Leugh tuilleadh

Call an William H Welch (1)

The loss of the William H Welch (1)

Read More Leugh tuilleadh

Air attacks in Wester Ross (2)

Ionnsaighean-adhair ann an Ros an Iar (2)

Read More Leugh tuilleadh

Air attacks in Wester Ross

Ionnsaighean-adhair ann an Ros an Iar

Read More Leugh tuilleadh

Proverbs from Assynt

Seanfhaclan à Asainte

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan in Rannoch (1)

Dùghall Bochanan ann an Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan in Rannoch (1)

Dùghall Bochanan ann an Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

'Sarah' and the second sight (1)

‘Sarah’ agus an Dà-shealladh (2)

Read More Leugh tuilleadh

'Sarah' and the second sight (1)

‘Sarah’ agus an Dà-shealladh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch Rannoch (2)

Loch Raineach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Loch Rannoch (1)

Loch Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Death of Alexander III

Bàs Alasdair III

Read More Leugh tuilleadh

Hákon's Navy (3)

Cabhlach Hákon (3)

Read More Leugh tuilleadh

Hákon's Navy (2)

Cabhlach Hákon (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander III, King of Scotland (2)

Alasdair III, Rìgh na h-Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander III, King of Scotland (1)

Alasdair III, Rìgh na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander II, King of Scotland

Alasdair II, Rìgh na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

The Wren (2)

An Dreathan-donn (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Wren (1)

An Dreathan-donn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Proverbs of the sea

Seanfhaclan na mara

Read More Leugh tuilleadh

The Autumn

Am Foghar

Read More Leugh tuilleadh

Vatersay Raiders (2)

Raiders Bhatarsaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Vatersay Raiders (1)

Raiders Bhatarsaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Barevan (3)

Bàrr Èibhinn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Barevan (2)

Bàrr Èibhinn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Barevan (1)

Bàrr Èibhinn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Kilravock Castle (2)

Caisteal Chill Ràthaig (2)

Read More Leugh tuilleadh

Kilravock Castle (1)

Caisteal Chill Ràthaig (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Bracken

An Raineach-mhòr

Read More Leugh tuilleadh

Seal Island (3)

Eilean nan Ròn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Seal Island (2)

Eilean nan Ròn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seal Island (1)

Eilean nan Ròn (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Stroma Guide

An Neach-iùil Stròmach

Read More Leugh tuilleadh

Reverend William Shaw (2)

An t-Urr. Uilleam Seathach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend William Shaw (1)

An t-Urr. Uilleam Seathach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Melbost Bard (3)

Bàrd Mhealaboist (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Melbost Bard (2)

Bàrd Mhealaboist (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Melbost Bard (1)

Bàrd Mhealaboist (1)

Read More Leugh tuilleadh

Whisky and Place-names (2)

Uisge-beatha agus Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

Whisky and Place-names (1)

Uisge-beatha agus Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Sailor and the Lion

An Seòladair agus an Leòmhann

Read More Leugh tuilleadh

James Roberston, Botanist (2)

Seumas MacDhonnchaidh, Lus-eòlaiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

James Roberston, Botanist (1)

Seumas MacDhonnchaidh, Lus-eòlaiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

Highland superstitions

Saobh-chràbhaidhean Gàidhealach

Read More Leugh tuilleadh

Fern fires on Hallowe'en

Teintean rainich air Oidhche Shamhna

Read More Leugh tuilleadh

Rev. James Robertson (2)

An t-Urr. Seumas MacDhonnchaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. James Robertson (1)

An t-Urr. Seumas MacDhonnchaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Crieff in poetry

Craoibh ann am bàrdachd

Read More Leugh tuilleadh

E.G. Ravenstein and Gaelic (2)

E.G. Ravenstein agus A’ Ghàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

E.G. Ravenstein and Gaelic (1)

E.G. Ravenstein agus A’ Ghàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

'Royal' Highland Forest

Coille ‘Rìoghail’ na Gàidhealtachd 

Read More Leugh tuilleadh

Mald memorial

Carragh-chuimhne Mhàld 

Read More Leugh tuilleadh

The daughter of young Angus

Nighean Aonghais Òig

Read More Leugh tuilleadh

My Young White Love

Mo Rùn Geal Òg

Read More Leugh tuilleadh

Peter of the Gold

Pàraig an Òir

Read More Leugh tuilleadh

The Isle of Pabay (2)

Eilean Phabaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Isle of Pabay (1)

Eilean Pabaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Geographical centre of Scotland

Teis-meadhan na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Black Finlay and the Caterans

Fionnladh Dubh agus na Ceatharnaich

Read More Leugh tuilleadh

Two anecdotes from Rannoch

Dà naidheachd à Raineach

Read More Leugh tuilleadh

Big Hugh and the Yellow Goat

Ùisdean Mòr agus a’ Ghobhar Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

The birth of Ossian

Breith Oisein

Read More Leugh tuilleadh

A Highland View of the the Pudding

Sealladh Gàidhealach air a' Mharaig

Read More Leugh tuilleadh

Old cures for a snakebite (2)

Seann Leigheasan airson Lot Nathrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Old cures for a snake wound (1)

Seann Leigheasan airson Lot Nathrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter (4)

Ceatharnach Shiaboist (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter (3)

Ceatharnach Shiaboist (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter (2)

Ceatharnach Shiaboist (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Shawbost Freebooter

Ceatharnach Shiaboist (1)

Read More Leugh tuilleadh

Child of joy

Leanabh an Àigh

Read More Leugh tuilleadh

Maclean and Maclonich

Mac Gill’ Eonaidh agus MacIllEathain

Read More Leugh tuilleadh

Tanning without Bark

Cartadh gun Rùsg

Read More Leugh tuilleadh

Vaccination in 1773

A' Bhanachdach ann an 1773

Read More Leugh tuilleadh

The NC500 and Gaelic

An NC500 agus a’ Ghàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Phrases and proverbs connected to water

Abairtean is seanfhaclan ceangailte ri uisge

Read More Leugh tuilleadh

Words for water

Faclan airson 'uisge'

Read More Leugh tuilleadh

The Last Wolf in Sunart

Am Madadh-Allaidh mu Dheireadh ann an Suaineart

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic in your Gob

Gaelic in your Gob

Read More Leugh tuilleadh

Two Ditties

Dà Luinneig

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (5)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (5)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (4)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (3)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (2)

An Long a Chaidh a dh’Ameireagaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Ship That Went to America (1)

An Long a Chaidh a dh'Ameireagaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

'Leum' in Place names (2)

'Leum' ann an Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

'Leum' in Place names (1)

'Leum' ann an Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

Weem (3)

Weem (3)

Read More Leugh tuilleadh

Weem (2)

Weem (2)

Read More Leugh tuilleadh

Weem (1)

Weem (1)

Read More Leugh tuilleadh

Birds of Bad Weather

Eòin na Droch Shìde

Read More Leugh tuilleadh

The Apples of Scotland

Ùbhlan na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Clan Mackenzie of Coul (2)

Clann ?ic Coinnich na Cùile (2)

Read More Leugh tuilleadh

Clan MacKenzie of Coul (1)

Clann ’ic Coinnich na Cùile (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Laird of Lochbuie and his two shepherds (3)

Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Laird of Lochbuie and his two shepherds (2)

Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Laird of Lochbuie and his two shepherds (1)

Locha Buidhe 's a Dhà Bhuachaille (1)

Read More Leugh tuilleadh

Synod of Whitby (2)

Seanadh Whitby (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seanadh Whitby (1)

The Synod of Whitby (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Finan

Naomh Fìonan

Read More Leugh tuilleadh

The Death of Big Angus

Bàs Aonghais Mhòir

Read More Leugh tuilleadh

St. Drostan

Naomh Drostan

Read More Leugh tuilleadh

The Book of Deer (3)

Leabhar Dhèir (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Book of Deer (2)

Leabhar Dhèir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Book of Deer (1)

Leabhar Dhèir (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (4)

An t-Albannach Fiadhaich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (3)

An t-Albannach Fiadhaich (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (2)

An t-Albannach Fiadhaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Wild Scotsman (1)

An t-Albannach Fiadhaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Sheep in the Cradle

A' Chaora sa Chreathail

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (5)

Fearchar Lighiche (5)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (4)

Fearchar Lighiche (4)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (3)

Fearchar Lighiche (3)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (2)

Fearchar Lighiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar Lighiche (1)

Fearchar Lighiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

Father of Argentinian Football

Athair Ball-coise Argentina

Read More Leugh tuilleadh

The Giant's Cave (2)

Uamh an Fhuamhaire (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Giant's Cave (1)

Uamh an Fhuamhaire (1)

Read More Leugh tuilleadh

MacCodrum of the Seals (2)

MacCodruim nan Ròn

Read More Leugh tuilleadh

MacCodrum of the Seals

MacCodruim nan Ròn

Read More Leugh tuilleadh

Sandy the Dancer

Sandaidh an Dannsair

Read More Leugh tuilleadh

The Stories of Heroes

Sgeulachdan nan Gaisgeach

Read More Leugh tuilleadh

The Present from Above

An Tiodhlac bho gu h-Àrd

Read More Leugh tuilleadh

The cause of fear of Big Pàdraig

Cùis-eagail Phàra Mhòir

Read More Leugh tuilleadh

Druim

Druim

Read More Leugh tuilleadh

The Handkerchief Game

Cleas na Neapaigin

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Cromdale (3)

Cath Chromdhail (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Cromdale (2)

Cath Chromdhail (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Cromdale

Cath Chromdhail (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Soldiers

An Triùir Shaighdearan

Read More Leugh tuilleadh

Neil Gow

Niall Gobha

Read More Leugh tuilleadh

The Dell of the Milk

Lagan a’ Bhainne

Read More Leugh tuilleadh

Harvesting the Cockles

Buain nan Coilleag

Read More Leugh tuilleadh

Clach Cailleach nam Muc

Clach Cailleach nam Muc

Read More Leugh tuilleadh

Covid-19

Covid-19

Read More Leugh tuilleadh

‘Cheerio’

‘Cheerio’

Read More Leugh tuilleadh

How are you?'

‘Ciamar a tha thu?’

Read More Leugh tuilleadh

Redcastle (2)

An Caisteal Ruadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Redcastle (1)

An Caisteal Ruadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Andrew Watson

Anndra MacBhàtair

Read More Leugh tuilleadh

Beltane Festival (2)

Fèill na Bealltainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Beltane Festival (1)

Fèill na Bealltainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Griogal Cridhe (3)

Griogal Cridhe (3)

Read More Leugh tuilleadh

Griogal Cridhe (2)

Griogal Cridhe (2)

Read More Leugh tuilleadh

Griogal Cridhe (1)

Griogal Cridhe (1)

Read More Leugh tuilleadh

General Wade (2)

An Seanailear Wade (2)

Read More Leugh tuilleadh

General Wade (1)

An Seanailear Wade (1)

Read More Leugh tuilleadh

Boleskine House (3)

Taigh Bhoth Fhleisginn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Boleskine House (2)

Taigh Bhoth Fhleisginn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Boleskine House (1)

Taigh Bhoth Fhleisginn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh Miller and Racism (3)

Ùisdean Mac a’ Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Ùisdean Mac a’ Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (2)

Hugh Miller and Racism (2)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh Miller and Racism (1)

Ùisdean Mac a' Mhuilleir agus Gràin-chinnidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Iseabail Gowdie (3)

Iseabail Gowdie (3)

Read More Leugh tuilleadh

Isobel Gowdie (2)

Iseabail Gowdie (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isobel Gowdie (1)

Iseabail Gowdie (1)

Read More Leugh tuilleadh

Andrew Murray and Ormond Castle (2)

Anndra Moireach agus Caisteal Abhaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Andrew Murray and Ormond Castle (1)

Anndra Moireach agus Caisteal Abhaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (4)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (4)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (3)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (3)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (2)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Glasgow University (1)

A’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saskatoon berry

Dearcan Sasgatùin

Read More Leugh tuilleadh

Clanranald’s thrush

Smeòrach Chlann Raghnaill

Read More Leugh tuilleadh

Clan Donald’s thrush (2)

Smeòrach Chlann Dòmhnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Clan Donald’s thrush (1)

Smeòrach Chlann Dòmhnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

Perennial Kale

An Càl Buan

Read More Leugh tuilleadh

Mac an t-Srònaich (2)

Mac an t-Srònaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mac an t-Srònaich (1)

Mac an t-Srònaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Scot who tried to murder the Queen (2)

An t-Albannach a Dh’fheuch ris a’ Bhanrigh a mhurt (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Scot who tried to murder the Queen (1)

An t-Albannach a Dh’fheuch ris a’ Bhanrigh a mhurt (1)

Read More Leugh tuilleadh

The sika deer

Am Fiadh Iapanach

Read More Leugh tuilleadh

The Wren

An Dreathan-donn

Read More Leugh tuilleadh

Ailean Dubh Mac Raghnaill (2)

Ailean Dubh Mac Raghnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Ailean Dubh Mac Raghnaill (1)

Ailean Dubh Mac Raghnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

St Merchant (2)

Naomh Meircheard (2)

Read More Leugh tuilleadh

St Merchant (1)

Naomh Meircheard (1)

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary of Sounds (3)

Briathrachas Fhuaimean (3)

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary of Sounds (2)

Briathrachas Fhuaimean (2)

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary of Sounds (1)

Briathrachas Fhuaimean (1)

Read More Leugh tuilleadh

An t-Urr. Alasdair Stiùbhart

Rev Alasdair Stewart

Read More Leugh tuilleadh

Robert Armstrong (2)

Raibeart Armstrong (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robert Armstrong (1)

Raibeart Armstrong (1)

Read More Leugh tuilleadh

The best Gaelic

‘A’ Ghàidhlig as fheàrr’

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (4)

Uilleam Uallas (4)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (3)

Uilleam Uallas (3)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (2)

Uilleam Uallas (2)

Read More Leugh tuilleadh

William Wallace (1)

Uilleam Uallas (1)

Read More Leugh tuilleadh

John son of big John, murderer (2)

Iain mac 'an Mhòir, murtair (2)

Read More Leugh tuilleadh

John son of big John, murderer (1)

Iain mac 'an Mhòir, murtair (1)

Read More Leugh tuilleadh

The dam on Loch Moy

An dàm air Loch na Maighe

Read More Leugh tuilleadh

Big Neil of the trout

Niall Mòr nam Breac

Read More Leugh tuilleadh

Lady Lindsay

A’ Bhaintighearna Liondsaidh

Read More Leugh tuilleadh

An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an Òir (2)

An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an òir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The red-haired blacksmith and Donald of the gold (1)

An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an òir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Traditions in Petty

Cleachdaidhean ann am Peitidh

Read More Leugh tuilleadh

Robert the Bruce in Inverness (2)

Am Brusach ann an Inbhir Nis (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robert the Bruce in Inverness (1)

Am Brusach ann an Inbhir Nis (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Wollemi Pine

An Giuthas Wollemi

Read More Leugh tuilleadh

The sea eagle

An Iolair-mhara

Read More Leugh tuilleadh

The osprey

An iolair-uisge

Read More Leugh tuilleadh

The golden eagle

An iolair-bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (4)

Clach an Fhithich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (3)

Clach an Fhithich (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (2)

Clach an Fhithich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Raven’s Stone (1)

Clach an Fhithich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The inn of Dores (2)

Taigh-seinnse Dhurais (2)

Read More Leugh tuilleadh

The inn of Dores (1)

Taigh-seinnse Dhurais (1)

Read More Leugh tuilleadh

The direction of the wind

Àird na gaoithe

Read More Leugh tuilleadh

Sailing vocabulary

Briathrachas seòlaidh

Read More Leugh tuilleadh

Foirgheall Obar Bhrothaig

The Declaration of Arbroath

Read More Leugh tuilleadh

Colin Campbell, Architect

Cailean Caimbeul, Ailtire

Read More Leugh tuilleadh

The Mill of Banchor (2)

Muileann Bheannchair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Mill of Banchor (1)

Muileann Bheannchair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Red Herrings

Sgadain Dearga

Read More Leugh tuilleadh

Isle Martin

Eilean Mhàrtainn

Read More Leugh tuilleadh

An Gàidheal – Poetry

An Gàidheal – Bàrdachd

Read More Leugh tuilleadh

An Gàidheal – Lèirmheas

An Gàidheal – A review

Read More Leugh tuilleadh

An Gàidheal – Riddles

An Gàidheal – Tòimhseachain

Read More Leugh tuilleadh

Donald Ban MacCrimmon

Dòmhnall Bàn MacCruimein

Read More Leugh tuilleadh

The Rout of Moy (2)

Ruaig na Mòighe (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Rout of Moy (1)

Ruaig na Mòighe (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dunvegan Castle (2)

Caisteal Dhùn Bheagain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dunvegan Castle (1)

Caisteal Dhùn Bheagain (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Glen Fruin (3)

Cath Ghlinn Freòin (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Glen Fruin (2)

Cath Ghlinn Freòin (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Glen Fruin (1)

Cath Ghlinn Freòin (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Night it Rained Porridge

An Oidhche a bha i a’ Sileadh na Lite

Read More Leugh tuilleadh

Ullapool Railway

Rathad-iarainn Ullapuil

Read More Leugh tuilleadh

Ulysses S. Grant in Scotland

Ulysses S. Grant ann an Alba

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart (3)

John Roy Stuart (3)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart (2)

John Roy Stuart (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart

John Roy Stuart

Read More Leugh tuilleadh

Loch a’ Ghartain (3)

Loch Garten (3)

Read More Leugh tuilleadh

Loch a’ Ghartain (2)

Loch Garten (2)

Read More Leugh tuilleadh

Loch a’ Ghartain (1)

Loch Garten (1)

Read More Leugh tuilleadh

An Uamh Mhòr (2)

The Big Cave (2)

Read More Leugh tuilleadh

An Uamh Mhòr (1)

The Big Cave (1)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (4)

Seumas Mac a’ Phearsain (4)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (3)

Seumas Mac a’ Phearsain (3)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (2)

Seumas Mac a’ Phearsain (2)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (1)

Seumas Mac a’ Phearsain (1)

Read More Leugh tuilleadh

An Giuthas Bunya

The Bunya Pine

Read More Leugh tuilleadh

The Six Wee Bannocks (3)

Na Sia Bonnaich Bheaga (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Six Wee Bannocks (2)

Na Sia Bonnaich Bheaga (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Six Wee Bannocks

Na Sia Bonnaich Bheaga

Read More Leugh tuilleadh

Bàs Chaluim Chille (2)

The Death of St Columba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Bàs Chaluim Chille (1)

The Death of St Columba (1)

Read More Leugh tuilleadh

An Gibean mar Leigheas

The Gibean as a cure

Read More Leugh tuilleadh

A’ Chuthag ann an Hiort

The Cuckoo in St Kilda

Read More Leugh tuilleadh

A Rhyme about the cuckoo

Rann mun Chuthaig

Read More Leugh tuilleadh

A song about hunting whales

Òran mu Shealg nam Mucan-mara

Read More Leugh tuilleadh

The Balaena

Am Balaena

Read More Leugh tuilleadh

William Speirs Bruce (2)

Uilleam Speirs Bruce (2)

Read More Leugh tuilleadh

William Speirs Bruce (1)

Uilleam Speirs Bruce (1)

Read More Leugh tuilleadh

A Scottish car in the Artarctic

Càr Albannach anns an Antartaig

Read More Leugh tuilleadh

Carbadan Argyll (2)

Argyll petrol cars (2)

Read More Leugh tuilleadh

Carbadan Argyll (1)

Argyll petrol cars (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Ranger and Black 47

An Ranger agus Black 47

Read More Leugh tuilleadh

A’ Ghàidhlig airson ‘twilight’

The Gaelic for 'twilight'

Read More Leugh tuilleadh

A Gaelic curse: Walter’s fate in Gaick

Dìol Bhaltair an Gàdhaig

Read More Leugh tuilleadh

Football and Scotland

Ball-coise agus Alba

Read More Leugh tuilleadh

Tì agus Raibeart Fortune

Tea and Robert Fortune

Read More Leugh tuilleadh

Frank Gardiner

Frank Gardiner

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Carmichael and the Napier Commission (2)

Alasdair MacIlleMhìcheil agus Coimisean Napier (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Carmichael and the Napier Commission

Alasdair MacIlleMhìcheil agus Coimisean Napier (1)

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair MacIlleMhìcheil

Alexander MacIlleMhìcheil

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Carmichael (2)

Dùghall MacIlleMhìcheil (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Carmichael (1)

Dùghall MacIlleMhìcheil (1)

Read More Leugh tuilleadh

Lismore

Lios Mòr

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (4)

Na Trì Lèintean Canaich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (3

Na Trì Lèintean Canaich (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (2)

Na Trì Lèintean Canaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Bog Cotton Shirts (1)

Na Trì Lèintean Canaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Golden Retriever

An Cù-eunaich Buidhe

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Murrayfield (2)

Gàidhlig aig Murrayfield (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic at Murrayfield (1)

Gàidhlig aig Murrayfield (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fladda

Flada

Read More Leugh tuilleadh

The Thousandth Letter

Am Mìleamh Litir

Read More Leugh tuilleadh

King James IV (2)

Rìgh Seumas IV (2)

Read More Leugh tuilleadh

King James IV

Rìgh Seumas IV (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Nigg Stone

Clach an Eig

Read More Leugh tuilleadh

The King's Ferry

Aiseag an Rìgh

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar a’ Ghunna (3)

Fearchar a’ Ghunna (3)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar a’ Ghunna (2)

Fearchar a’ Ghunna (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fearchar a’ Ghunna (1)

Fearchar a’ Ghunna (1)

Read More Leugh tuilleadh

The poor little person’s prayer

Ùrnaigh na creubhaig

Read More Leugh tuilleadh

Peter of the Mountain (2)

Pàdraig na Beinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

Peter of the Mountain (1)

Pàdraig na Beinne (1)

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Colby and the OS

Tòmas Colby agus an OS

Read More Leugh tuilleadh

Taigh Mòr na Seilge

The big house of the hunt

Read More Leugh tuilleadh

The battle of Gavra and the death of Oscar 

Cath Gabhra agus Bàs Oscair

Read More Leugh tuilleadh

War of the dogs

Cogadh nan Con

Read More Leugh tuilleadh

Gràinne and the Grey Magician (3)

Gràinne agus am Buidseach Glas (3)

Read More Leugh tuilleadh

Gràinne and the Grey Wizard (2)

Gràinne agus am Buidseach Glas (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gràinne and the Grey Wizard (1)

Gràinne agus am Buidseach Glas (1)

Read More Leugh tuilleadh

Na Dathan aig Bran

Bran's colours

Read More Leugh tuilleadh

The Raasay Monster (2)

Uilebheist Ratharsair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Raasay Monster (1)

Uilebheist Ratharsair (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (10)

Na Ceiltich (10)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (9)

Na Ceiltich (9)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (8)

Na Ceiltich (8)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (7)

Na Ceiltich (7)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (6)

Na Ceiltich (6)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (5)

Na Ceiltich (5)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (4)

Na Ceiltich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (3)

Na Ceiltich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Na Ceiltich (2)

The Celts (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (1)

Na Ceiltich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Cassiopeia and Ursa Minor 

A’ Chathair agus an Dreagbhod

Read More Leugh tuilleadh

The Plough

An Crann-arain

Read More Leugh tuilleadh

The great hunter and the Pleiades 

An Sealgair Mòr agus An Grioglachan

Read More Leugh tuilleadh

The Clanranald books

Leabhraichean Chlann Raghnaill

Read More Leugh tuilleadh

Radio Caledonia (2)

Radio Caledonia (2)

Read More Leugh tuilleadh

Radio Caledonia (1)

Radio Caledonia (1)

Read More Leugh tuilleadh

The word 'Loireag'

An Loireag

Read More Leugh tuilleadh

The Caledonian Canal

An Canàl Cailleannach

Read More Leugh tuilleadh

The Yellow London Lady

A’ Bhan-Lunnainneach Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

Schiehallion (2)

Sìth Chailleann (2)

Read More Leugh tuilleadh

Schiehallion 

Sìth Chailleann (1)

Read More Leugh tuilleadh

Litreachas nan Gàidheal agus an Tìr

Gaelic literature and the landcape

Read More Leugh tuilleadh

Ossian’s Stone

Clach Oisein

Read More Leugh tuilleadh

The Shielings of Pàirc

Àirighean na Pàirce

Read More Leugh tuilleadh

The witches' brooms (2)

Sguaban nam bana-bhuidseach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The witches' brooms (1)

Sguaban nam Bana-bhuidseach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Tiree placenames

Ainmean-àite Thiriodh

Read More Leugh tuilleadh

The murder of MacIntosh of Tirinie

Murt Mhic an Tòisich Tìr Ìngnidh

Read More Leugh tuilleadh

The words 'Caor, Caoir is Caorain'

Caor, Caoir is Caorain

Read More Leugh tuilleadh

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Lom (2)

Iain Lom (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Lom (1)

Iain Lom (1)

Read More Leugh tuilleadh

Cladh Cille Choirill (2)

Cladh Cille Choirill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Cladh Cille Choirill (1)

Cladh Cille Choirill (1)

Read More Leugh tuilleadh

How woad came to scotland (3)

Mar a Thàinig an Guirmean a dh’Alba (3)

Read More Leugh tuilleadh

Mar a thàinig an guirmean a dh’Alba (2)

How woad came to scotland (2)

Read More Leugh tuilleadh

How woad came to Scotland (1)

Mar a Thàinig an Guirmean a dh’Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Kishorn Dwarfs

Troichean Chiseoirn

Read More Leugh tuilleadh

Gormshuil of Moy (2)

Gormshuil na Maighe (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gormshuil of Moy (1)

Gormshuil na Maighe (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mary of Callert (2)

Màiri Challaird (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mary of Callert

Màiri Challaird (1)

Read More Leugh tuilleadh

Camerons of Callert

Camshronaich Challaird

Read More Leugh tuilleadh

Lochan Lunn Dà Bhrà

Lochan Lunn Dà Bhrà

Read More Leugh tuilleadh

Slavery and Scotland (2)

Tràilleachd agus Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Slavery and Scotland (1)

Tràilleachd agus Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Is the word 'siùcar' in the Bible? (2)

A bheil am facal ‘siùcar’ anns a’ Bhìoball? (2)

Read More Leugh tuilleadh

Is the word ‘siùcar’ in the Bible? (1)

A bheil am facal ‘siùcar’ anns a’ Bhìoball? (1)

Read More Leugh tuilleadh

Commemorating the New Testament (2)

Comharrachadh an Tiomnaidh Nuaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Commemorating the New Testament (1)

Comharrachadh an Tiomnaidh Nuaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The 'Bedford Highlanders' (2)

Na ‘Bedford Highlanders’(2)

Read More Leugh tuilleadh

The 'Bedford Highlanders' (1)

Na ‘Bedford Highlanders’(1)

Read More Leugh tuilleadh

Johnny Cattanach, Prince of Shinty

Iain Catanach, ‘Prionnsa’ na Camanachd

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (4)

Coire Bhreacain (4)

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (3)

Coire Bhreacain (3)

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (2)

Coire Bhreacain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Corryvreckan (1)

Coire Bhreacain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fionn, Bran and the grey dog

Fionn, Bran agus an cù glas

Read More Leugh tuilleadh

Fionn and Bran

Fionn agus Bran

Read More Leugh tuilleadh

How Fionn got Bran (2)

Mar a Fhuair Fionn Bran (2)

Read More Leugh tuilleadh

How Fionn got Bran (1)

Mar a Fhuair Fionn Bran (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Munnu (2)

Naomh Munnu (2)

Read More Leugh tuilleadh

Naomh Munnu (1)

Saint Munnu (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mythical Sea Creatures (2)

Creutairean Macmeanmnach a’ Chuain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mythical Sea Creatures (1)

Creutairean Macmeanmnach a’ Chuain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Nant Gwrtheyrn (2)

Nant Gwrtheyrn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Nant Gwrtheyrn (1)

Nant Gwrtheyrn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Moresg agus Muran

Moresg and Muran

Read More Leugh tuilleadh

The whales of Balallan

Mucan-mara Bhail’ Ailein

Read More Leugh tuilleadh

Donald Campbell, ‘The Kingussie Bard (2)

Dòmhnall Phàil, Bàrd Cheann a’ Ghiùthsaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Donald Campbell, ‘The Kingussie Bard (1)

Dòmhnall Phàil, Bàrd Cheann a’ Ghiùthsaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Spanish John (3)

Iain Spàinnteach (3)

Read More Leugh tuilleadh

Spanish John (2)

Iain Spàinnteach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Spanish John (1)

Iain Spàinnteach (1)

Read More Leugh tuilleadh

New Zealand and immigration

New Zealand agus Luchd-imrich

Read More Leugh tuilleadh

The Goats and the Wolf

Na Gobhair agus am Madadh-allaidh

Read More Leugh tuilleadh

Breviarium Aberdonense

Breviarium Aberdonense

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (3)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (3)

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (2)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (2)

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (1)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Big Alasdair Son of the King

Alasdair Mòr Mac an Rìgh

Read More Leugh tuilleadh

Playing the pipes

Seinn na Pìoba

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (5)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (5)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (4)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (4)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (3)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (3)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (2)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Ewen, son of the goat (1)

Eòghann Mac a’ Ghobhair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Slippery

Sleamhainn

Read More Leugh tuilleadh

The Grey Dog of Meoble

Cù Glas Mheòbail

Read More Leugh tuilleadh

Adhamh MacFhearghais

Adam Ferguson

Read More Leugh tuilleadh

Rian is riaghailt!

Order! Order!

Read More Leugh tuilleadh

Kate of the Nose (2)

Ceit Mhòr na Sròine (2)

Read More Leugh tuilleadh

Kate of the Nose (1)

Ceit Mhòr na Sròine (1)

Read More Leugh tuilleadh

Canàlaichean

Canals

Read More Leugh tuilleadh

The Crane (2)

A’ Chorra-mhonaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The crane (1)

A’ Chorra-mhonaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Sinton

Tòmas Sinton

Read More Leugh tuilleadh

William Gow

Uilleam Ruighe ’n Uidhe

Read More Leugh tuilleadh

Flower of Scotland

Flower of Scotland

Read More Leugh tuilleadh

The missionary on Loch Winnipeg

An Soisgeulaiche air Loch Winnipeg

Read More Leugh tuilleadh

The year of the mouse

Bliadhna nan luch 

Read More Leugh tuilleadh

The year of the sheep (2)

Bliadhna nan caorach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The year of the sheep (1)

Bliadhna nan caorach (1)

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty (3)

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty (2)

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty (1)

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Treaty of Perth (1266) (2)

Co-chòrdadh Pheairt (1266) (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Treaty of Perth (1266) (1)

Co-chòrdadh Pheairt (1266) (1)

Read More Leugh tuilleadh

St Columba and the flounder

Calum Cille agus an Lèabag

Read More Leugh tuilleadh

'White' in Nature Poetry

‘Geal’ ann am Bàrdachd Nàdair

Read More Leugh tuilleadh

Phone Rage

Cuthach a’ Fòn

Read More Leugh tuilleadh

MacMillan the Harpist (2)

Mac Gille Mhaoil na Cruit (2)

Read More Leugh tuilleadh

MacMillan the Harpist (1)

Mac Gille Mhaoil na Cruit (1)

Read More Leugh tuilleadh

‘Leabaidh’ (Bed) in place-names (2)

‘Leabaidh’ ann an Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

‘Leabaidh’ (Bed) in Place-names (1)

‘Leabaidh’ ann an Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

Victoria Falls in Scotland

Victoria Falls ann Alba

Read More Leugh tuilleadh

Place-names of Strath

Ainmean-àite an t-Sratha

Read More Leugh tuilleadh

Robert Sibbald

Raibeart Sibbald

Read More Leugh tuilleadh

Co-fhaclan

Synonym

Read More Leugh tuilleadh

The Children of the Sea (3)

Clann Lir (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Children of the Sea (2)

Clann Lir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Children of the Sea (1)

Clann Lir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Seaweed that can be eaten (2)

Feamainn a Ghabhas Ithe (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seaweed that can be eaten (1)

Feamainn a Ghabhas Ithe

Read More Leugh tuilleadh

Pronouncing ‘Feadhainn’

Fuaimneachadh ‘Feadhainn’

Read More Leugh tuilleadh

The Captain of the Black Ship (3)

Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Captain of the Black Ship (2)

Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Captain of the Black Ship (1)

Sgiobair an t-Soithich Dhuibh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Muile-mhàgag

Toad

Read More Leugh tuilleadh

George Campbell Hay (2)

Deòrsa mac Iain Deòrsa (2)

Read More Leugh tuilleadh

George Campbell Hay (1)

Deòrsa mac Iain Deòrsa (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Comhghall & Saint Coinneach

Naomh Comhghall & Naomh Coinneach

Read More Leugh tuilleadh

The word 'Rathad' (Road)

Am facal ‘Rathad’

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (4)

Srath Àrdail (4)

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (3)

Srath Àrdail (3)

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (2)

Srath Àrdail (2)

Read More Leugh tuilleadh

Strathardle (1)

Srath Àrdail (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gille Dubh Thangusdail

The Black-haired Lad of Tangusdale 

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Bàn (2)

An t-Eilean Bàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Bàn (1)

An t-Eilean Bàn (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Alder Tree

A’ Chraobh Fheàrna

Read More Leugh tuilleadh

Poetry (2)

Bàrdachd (2)

Read More Leugh tuilleadh

Poetry (1)

Bàrdachd (1)

Read More Leugh tuilleadh

The American Act of Independence

Neo-eisimeileachd nan Stàitean Aonaichte

Read More Leugh tuilleadh

Vocabulary

Briathrachas

Read More Leugh tuilleadh

Mabinogion (2)

Mabinogion (2)

Read More Leugh tuilleadh

Mabinogion (1)

Mabinogion (1)

Read More Leugh tuilleadh

Beinn Eighe

Beinn Eighe

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (6)

An Teine Mòr (6)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (5)

An Teine Mòr (5)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (4)

An Teine Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (3)

An Teine Mòr (3)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (2)

An Teine Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

Will-o-the-wisp (1)

An Teine Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Donan Castle (2)

Caisteal Eilean Donnain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Eilean Donan Castle (1)

Caisteal Eilean Donnain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Story

Sgeulachd

Read More Leugh tuilleadh

History

Eachdraidh

Read More Leugh tuilleadh

The fox's oath to the grey goat

Mionnan a’ mhadaidh ruaidh don ghobhair ghlais’

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (4)

Ùisdean ’s an Tombaca (4)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (3)

Ùisdean ’s an Tombaca (3)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (2)

Ùisdean ’s an Tombaca (2)

Read More Leugh tuilleadh

Hugh and the Tobacco (1)

Ùisdean ’s an Tombaca (1)

Read More Leugh tuilleadh

Ronald and Colin

Raghnall agus Cailean

Read More Leugh tuilleadh

The Vikings in Tiree

Na Lochlannaich ann an Tiriodh

Read More Leugh tuilleadh

Big Ruairidh and the second sight

Ruairidh Mòr agus an Dà-shealladh

Read More Leugh tuilleadh

The One-eyed Trout in Coir’ na Ceannain

Breac na h-Aona Sùl’ ann an Coir’ na Ceannain

Read More Leugh tuilleadh

Winter Weather

Aimsir a’ Gheamhraidh

Read More Leugh tuilleadh

Argos, Epidavros and the Boat Man

Argos, Epidavros agus Fear a’ Bhàta

Read More Leugh tuilleadh

The Tooth Mouse

Luchag nam Fiaclan

Read More Leugh tuilleadh

The Gold Fish (3)

An t-Iasg Òir (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Gold Fish (2)

An t-Iasg Òir (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Gold Fish (1)

An t-Iasg Òir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Magnus Eunson (2)

Magnus Eunson (2)

Read More Leugh tuilleadh

Magnus Eunson (1)

Magnus Eunson (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Butler's Son (3)

Mac a’ Bhuidealair (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Butler's Son (2)

Mac a’ Bhuidealair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Butler's Son (1)

Mac a’ Bhuidealair (1)

Read More Leugh tuilleadh

The skull of Robert the Bruce

Claigeann a’ Bhrusaich

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic Idioms and Expressions

Gaelic Idioms and Expressions

Read More Leugh tuilleadh

Archibald MacDonald

Gilleasbuig MacDhòmhnaill, ‘Gille na Ciotaig’

Read More Leugh tuilleadh

John Anderson, friend of Burns

John Anderson, caraid Bhurns

Read More Leugh tuilleadh

The Wren

An Dreathan-donn

Read More Leugh tuilleadh

Cheeky Gaelic Words (3)

Mì-mhodh ann an Gàidhlig (3)

Read More Leugh tuilleadh

Cheeky Gaelic Words (2)

Mì-mhodh ann an Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

Cheeky Gaelic Words (1)

Mì-mhodh ann an Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Hump-backed Old Men and the Fairies

Na Bodaich Chrotach agus na Sìthichean

Read More Leugh tuilleadh

How the Fairies Came To Be

Mar a Thàinig na Sìthichean gu Bith

Read More Leugh tuilleadh

The Most Fragrant Plant

An Lus as Cùbhraidhe

Read More Leugh tuilleadh

The Ringing Stone, Tiree (2)

Clach a’ Choire, Tiriodh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Ringing Stone, Tiree (1)

Clach a’ Choire, Tiriodh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Amazing Country

An Dùthaich Iongantach

Read More Leugh tuilleadh

Finlay MacRae and Glen Affric

Fionnlagh MacRath agus Gleann Afraig

Read More Leugh tuilleadh

The Squirrel in Placenames

An Fheòrag ann an Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

Am Bile

Am Bile

Read More Leugh tuilleadh

The two Knoydarts

An Dà Chnòideart

Read More Leugh tuilleadh

Allan the Ridge (2)

Ailean an Rids (2)

Read More Leugh tuilleadh

Allan the Ridge (1)

Ailean an Rids (1)

Read More Leugh tuilleadh

A trip to Novia Scotia (3)

Turas a dh’Alba Nuaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

A trip to Novia Scotia (2)

Turas a dh’Alba Nuaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

A trip to Novia Scotia (1)

Turas a dh’Alba Nuaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Fianna and Glen Coe

Na Fianna agus Gleann Comhann

Read More Leugh tuilleadh

The Armstrong dictionary (2)

Faclan fillte à Faclair Armstrong (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Armstrong dictionary (1)

Faclan fillte à Faclair Armstrong (1)

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacRae and the Park Deer Raid (2)

Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacRae and the Park Deer Raid (1)

Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum (3)

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (3)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum (2)

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (2)

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum (1)

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fairybridge (2)

Beul-àtha nan Trì Allt (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fairybridge (1)

Beul-àtha nan Trì Allt (1)

Read More Leugh tuilleadh

Cairnsmuir Disaster

Call a’ Chairnsmuir

Read More Leugh tuilleadh

Skerryvore Lighthouse (1)

Taigh-solais na Sgeir Mhòir (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Man with Horse Ears (2)

Fear nan Cluasan Eich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Man with Horse Ears (1)

Fear nan Cluasan Eich (1)

Read More Leugh tuilleadh

William MacTaggart's maritime disaster

Tubaist-mhara aig Uilleam Mac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

Painters with Gaelic

Peantairean le Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Murder in Strathspey (2)

Murt ann an Srath Spè (2)

Read More Leugh tuilleadh

Murder in Strathspey (1)

Murt ann an Srath Spè (1)

Read More Leugh tuilleadh

The beggar from Lochaber (2)

An Dèirceach Abrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Beggar from Lochaber (1)

An Dèirceach Abrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Clann an Oistir

Clann an Oistir

Read More Leugh tuilleadh

The Giants of Dùn Dearg

Famhairean an Dùin Deirg

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (5)

Tormod an t-Seòladair (5)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (4)

Tormod an t-Seòladair (4)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (3)

Tormod an t-Seòladair (3)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (2)

Tormod an t-Seòladair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor (1)

Tormod an t-Seòladair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Owen of th Sea

Eòghann na Mara

Read More Leugh tuilleadh

The Loch of the Shieling of the One night

Loch Àirigh na h-Aon Oidhche

Read More Leugh tuilleadh

John Gunn the honest robber

Iain Guinne, am ‘mèirleach onarach’

Read More Leugh tuilleadh

Destruction of Ardnarea (2)

Sgrios Àird na Riadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Destruction of Ardnarea (1)

Sgrios Àird na Riadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Stromeferry Riot (3)

Aimhreit an t-Sròim (3)

Read More Leugh tuilleadh

Stromeferry Riot (2)

Aimhreit an t-Sròim (2)

Read More Leugh tuilleadh

Stromeferry Riot (1)

Aimhreit an t-Sròim (1)

Read More Leugh tuilleadh

An SS Ferret (3)

An SS Ferret (3)

Read More Leugh tuilleadh

An SS Ferret (2)

An SS Ferret (2)

Read More Leugh tuilleadh

An SS Ferret (1)

An SS Ferret (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Priest from Pabbay

An Sagart à Pabaigh

Read More Leugh tuilleadh

Leitir Fura (2)

Leitir Fura (2)

Read More Leugh tuilleadh

Leitir Fura (1)

Leitir Fura (1)

Read More Leugh tuilleadh

Flodigarry and Eilean Flodigarry (2)

Flòdaigearraidh agus Eilean a’ Chinn Mhòir (2)

Read More Leugh tuilleadh

Flodigarry and Eilean Flodigarry (1)

Flòdaigearraidh agus Eilean a’ Chinn Mhòir (1)

Read More Leugh tuilleadh

Loch Cuithir and diatomite

Loch Cuithir agus a’ Chailc

Read More Leugh tuilleadh

Diorbhail, the Lady of Galloway

Diorbhail, Baintighearna Ghall-Ghàidhealaibh

Read More Leugh tuilleadh

Birlinn Chlann Raghnaill (2)

Birlinn Chlann Raghnaill (2)

Read More Leugh tuilleadh

Birlinn Chlann Raghnaill (1)

Birlinn Chlann Raghnaill (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Knoydart Seven (2)

Seachdnar Chnòideirt (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Knoydart Seven (1)

Seachdnar Chnòideirt (1)

Read More Leugh tuilleadh

The One who Got Three Pieces of Advice (3)

Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (3)

Read More Leugh tuilleadh

The One who Got Three Pieces of Advice (2)

Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (2)

Read More Leugh tuilleadh

The One who Got Three Pieces of Advice (1)

Am Fear a Fhuair na Trì Comhairlean (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Brigit

Naomh Brìde

Read More Leugh tuilleadh

Saint Duthac

Naomh Dhubhthaich

Read More Leugh tuilleadh

Words for snow

Faclan airson ‘sneachd’

Read More Leugh tuilleadh

The cave of the armaments and Flora MacDonald

Uamh na h-Armachd agus Fionnghal NicDhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

Roualeyn George Gordon-Cumming

Roualeyn George Gordon-Cumming

Read More Leugh tuilleadh

Sandy Cameron, Mucomir

Sandaidh Camshron, Magh Comair

Read More Leugh tuilleadh

An Dochaidh

An Dochaidh

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh (3)

Iain Garbh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh (2)

Iain Garbh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh (1)

Iain Garbh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Bute

Eilean Bhòid

Read More Leugh tuilleadh

The Cumbraes - Great and Little

Na Cumraidhean – Mòr is Beag

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (4)

An Admiral (2) (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (3)

An Admiral (1) (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (2)

An Admiral (2) (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Admiral (1)

An Admiral (1) (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gillaroo / Gille-ruadh

Gillaroo / Gille-ruadh

Read More Leugh tuilleadh

Samson (2)

Samson (2)

Read More Leugh tuilleadh

Samson (1)

Samson (1)

Read More Leugh tuilleadh

Extinct animals, on Scottish Maps (4)

Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (4)

Read More Leugh tuilleadh

Extinct animals, on Scottish Maps (3)

Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (3)

Read More Leugh tuilleadh

Extinct Beasts (2)

Beathaichean a chaidh à bith (2)

Read More Leugh tuilleadh

Beasts that are now extinct on the Maps of Scotland (1)

Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Soy and Stroma

Sòthaigh agus Stròma

Read More Leugh tuilleadh

Christmas dance

Dannsa Nollaig

Read More Leugh tuilleadh

Sgàthach, Cù Chulainn and the Hazelnuts

Sgàthach, Cù Chulainn agus na Cnothan-calltainn

Read More Leugh tuilleadh

Hazelnuts (3)

Coilltean-calltainn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Hazelnuts (2)

Coilltean-calltainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Hazelnuts (1)

Coilltean-calltainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Belonging

Dùthchas

Read More Leugh tuilleadh

Árainn Mhór (2)

Árainn Mhór (2)

Read More Leugh tuilleadh

Árainn Mhór (1)

Árainn Mhór (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Soap Man

Bodach an t-Siabainn

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Puirt-à-Beul (3)

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (3)

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Puirt-à-Beul (2)

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (2)

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Port-a-Beul (1)

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Boy and the Goat (2)

An Gille agus an Gobha (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Boy and the Goat (2)

An Gille agus an Gobha (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Boy and the Goat (1)

An Gille agus an Gobha

Read More Leugh tuilleadh

Derek MacKenzie, Glenn Morrison

Ruairidh MacCoinnich, Gleann Moireastan

Read More Leugh tuilleadh

Brahan Seer (3)

Coinneach Odhar Fiosaiche (3)

Read More Leugh tuilleadh

Brahan Seer (2)

Coinneach Odhar Fiosaiche (2)

Read More Leugh tuilleadh

Brahan Seer (1)

Coinneach Odhar Fiosaiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

The one-eyed Miller and the Silent Englishman

Am Muillear Cam agus am Balbhan Sasannach

Read More Leugh tuilleadh

Red-haired Donald and the Skull

Dòmhnall Ruadh agus an Claigeann

Read More Leugh tuilleadh

Gobhair air a’ Ghàidhealtachd

Gobhair air a’ Ghàidhealtachd

Read More Leugh tuilleadh

The Goat Family tree

Gobhair agus a’ Chraobh-theaghlaich

Read More Leugh tuilleadh

Tannochbrae and other "Scottish" places (2)

Tannochbrae agus Àiteachan “Albannach

Read More Leugh tuilleadh

Tannochbrae and other "Scottish" places (1)

Tannochbrae agus Àiteachan “Albannach"

Read More Leugh tuilleadh

The Knights Templar (2)

Na Ridirean Teampallach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Knights Templar (1)

Na Ridirean Teampallach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The guard of the Black Corrie

Freiceadain a’ Choire Dhuibh

Read More Leugh tuilleadh

Strathconon and Scardroy

Srath Chonainn agus Sgàrd Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

Strathconon and Drochaid Sguideil

Srath Chonainn agus Drochaid Sguideil

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the Harper who Burnt his Harp

Tòmas Garnett agus an Clàrsair a Loisg a Thiompan

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the well of the flagstone

Tòmas Garnett agus Tobar Leac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the marvels of Loch Lomond

Tòmas Garnett agus Mìorbhailean Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and speaking Gaelic

Tòmas Garnett agus Labhairt na Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and fishing geadas

Tòmas Garnett agus Iasgach a’ Gheadais

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett (1)

Tòmas Garnett (1)

Read More Leugh tuilleadh

Lisbon Earthquake (2)

Crith-thalmhainn Lisbon (2)

Read More Leugh tuilleadh

Lisbon Earthquake (1)

Crith-thalmhainn Lisbon (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Old Woman of the Nuts and the Tailor of the Boards

Cailleach nan Cnò agus Tàillear nan Clàr

Read More Leugh tuilleadh

Graddaning

Graddaning

Read More Leugh tuilleadh

The silverweed (3)

Am Brisgean (3)

Read More Leugh tuilleadh

The silverweed (2)

Am Brisgean (2)

Read More Leugh tuilleadh

The silverweed (1)

Am Brisgean (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (5)

Dùghall Bochanan (5)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (4)

Dùghall Bochanan (4)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (3)

Dùghall Bochanan (3)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (2)

Dùghall Bochanan (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan (1)

Dùghall Bochanan (1)

Read More Leugh tuilleadh

Steall à Iomadh Lòn

Steall à Iomadh Lòn

Read More Leugh tuilleadh

Luran (2)

Luran (2)

Read More Leugh tuilleadh

Luran (1)

Luran (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Declaration of Arbroath (2)

Taisbeanadh Obar Bhrothaig (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Declaration of Arbroath (1)

Taisbeanadh Obar Bhrothaig (1)

Read More Leugh tuilleadh

Wales

A’ Chuimrigh

Read More Leugh tuilleadh

Altimarlach (2)

Allt nam Mèirleach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Altimarlach (1)

Allt nam Mèirleach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Geodha and Geo

Geodha is Geo

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (4)

Na h-Amhaisgean (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (3)

Na h-Amhaisgean (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (2)

Na h-Amhaisgean (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Awisks (1)

Na h-Amhaisgean (1)

Read More Leugh tuilleadh

Duncan MacRae and the Pot of Gold

Donnchadh MacRath agus Poit an Òir

Read More Leugh tuilleadh

The blonde-haired boy and the gold

An Gille Buidhe agus an t-Òr

Read More Leugh tuilleadh

The dark-haired lad of Locha Druing

Gille Dubh Locha Druing

Read More Leugh tuilleadh

The effect of Gaels on Iceland (2)

Buaidh nan Gàidheal air Innis Tìle (2)

Read More Leugh tuilleadh

The effect of Gaels on Iceland (1)

Buaidh nan Gàidheal air Innis Tìle (1)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames of Iceland

Ainmean-àite Innis Tìle

Read More Leugh tuilleadh

The Westmann Islands

Na h-Eileanan Westmann

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic in Iceland

Gàidhlig ann an Innis Tìle

Read More Leugh tuilleadh

Holyrood (2)

Poll an Ròid (2)

Read More Leugh tuilleadh

Yairs and the Sturgeon (1)

Cairidhean agus am Bradan Sligeach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Deer and the Donkey

An Damh agus an t-Asal

Read More Leugh tuilleadh

The spirit of Breadalbane

Ùruisgean Braghad Albann

Read More Leugh tuilleadh

Reaching the House of the Old Man (3)

A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (3)

Read More Leugh tuilleadh

Reaching the House of the Old Man (2)

A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Reaching the House of the Old Man (1)

A’ Ruigsinn Taigh nam Bodach (1)

Read More Leugh tuilleadh

McGregor's Leap

Leum MhicGriogair

Read More Leugh tuilleadh

The Yew Tree of Fortingall

Craobh-Iubhair Fhairtirchill

Read More Leugh tuilleadh

Fortingall – church of the fort

Fairtirchill – Eaglais an Dùin

Read More Leugh tuilleadh

Ciste and Kiste

Ciste agus Kiste

Read More Leugh tuilleadh

The Descendants of the Speckled Horse who was Never Wise (2)

Sliochd an Eich Bhric Nach Robh Riamh Glic (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Descendants of the Speckled Horse who was Never Wise (1)

Sliochd an Eich Bhric Nach Robh Riamh Glic (1)

Read More Leugh tuilleadh

George Gunn (2)

Seòras Gunnach (2)

Read More Leugh tuilleadh

George Gunn (1)

Seòras Gunnach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames in Sutherland (3)

Ainmean-àite ann an Siorrachd Chataibh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames in Scotland (2)

Ainmean-àite ann an Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

Placenames in Scotland (1)

Ainmean-àite ann an Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

A song from Loch Carron

Òran à sgìre Loch Carrann

Read More Leugh tuilleadh

The Thistle of Scotland (2)

Fòghnan na h-Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Thistle of Scotland (1)

Fòghnan na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Phrases connected with the sea

Abairtean co-cheangailte ris a’ mhuir

Read More Leugh tuilleadh

Death of the Deer (3)

Bàs an Daimh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Death of the Deer (2)

Bàs an Daimh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Death of the Deer (1)

Bàs an Daimh (1)

Read More Leugh tuilleadh

National Gallery of Scotland

Gailearaidh Nàiseanta na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (4)

Balgam Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (3)

Balgam Mòr (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (2)

Balgam Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Great Gulp (1)

Balgam Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

The New Testament

An Tiomnadh Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

The Gaelic Bible (3)

Am Bìobaill Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

The Gaelic Bible (2)

A' Bhìoball Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Gaelic Bible (1)

A' Bhìoball Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hogmanay

A’ Challainn

Read More Leugh tuilleadh

Where did the word Nollaig come from?

Co às a thàinig am facal Nollaig?

Read More Leugh tuilleadh

Graveyard watch

Faire chlaidh

Read More Leugh tuilleadh

Lochaber Poet (2)

Bàrd Loch Abar (2)

Read More Leugh tuilleadh

Lochaber Poet (1)

Bàrd Loch Abar (1)

Read More Leugh tuilleadh

Billy (3)

Bilidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Billy (2)

Bilidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Billy (1)

Bilidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Uiseag bheag dhearg (2)

Uiseag bheag dhearg (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Fairy Flag (2)

A’ Bhratach Shìth (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Fairy Flag (1)

A’ Bhratach Shìth (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Milky Way

Slighe Chlann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

Gregor McGregor (2)

Griogair MacGriogair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gregor McGregor (1)

Griogair MacGriogair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Niall Odhar

Niall Odhar

Read More Leugh tuilleadh

Niall MacLeod

Niall MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Procurator Fiscal in Stornoway

Fear-casaid a’ Chrùin

Read More Leugh tuilleadh

The name Stornoway

An t-ainm Steòrnabhagh

Read More Leugh tuilleadh

Traditional story about the weasel

Stòiridh traidiseanta mun nios

Read More Leugh tuilleadh

Names for plants (2)

Ainmean airson lusan (2)

Read More Leugh tuilleadh

Names for plants (1)

Ainmean airson lusan (1)

Read More Leugh tuilleadh

The word Seachd

Am facal Seachd

Read More Leugh tuilleadh

The Seven Sleepers of the Earth (2)

Seachd Cadalaichean an t-Saoghail (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Seven Sleepers of the Earth (1)

Seachd Cadalaichean an t-Saoghail (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness (3)

Beul-aithris Ghàidhlig ann an Gallaibh

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness (2)

An t-Urramach Alexander Pope (2)

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness (1)

An t-Urramach Alexander Pope (1)

Read More Leugh tuilleadh

Sandy MacDonald

Sandaidh Dòmhnallach

Read More Leugh tuilleadh

Loch Freuchie

Loch Fraochaidh

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre and Clann Uisnich

Deirdre agus Clann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

Sweden

An t-Suain

Read More Leugh tuilleadh

Kebnekaise

Kebnekaise

Read More Leugh tuilleadh

Conall and Cù Chulainn

Conall agus Cù Chulainn

Read More Leugh tuilleadh

The Death of Conlaoch

Bàs Chiuinlaoich

Read More Leugh tuilleadh

Hannibal

Hannibal

Read More Leugh tuilleadh

Words from old Gaelic dictionaries

Faclan à seann fhaclairean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

The King and The Foal (3)

An Rìgh agus an Searrach (3)

Read More Leugh tuilleadh

The King and The Foal (2)

An Rìgh agus an Searrach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The King and The Foal (1)

An Rìgh agus an Searrach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mac-Talla

Mac-Talla

Read More Leugh tuilleadh

The Lynx (2)

An Lioncs (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Lynx (1)

An Lioncs (1)

Read More Leugh tuilleadh

Carnaqueen

Càrn na Cuimhne

Read More Leugh tuilleadh

Balmoral

Both Mhoireil

Read More Leugh tuilleadh

Archibald Menzies

Gilleasbaig Mèinnearach

Read More Leugh tuilleadh

John Fraser (2)

Iain Friseal (2)

Read More Leugh tuilleadh

John Fraser (1)

Iain Friseal (1)

Read More Leugh tuilleadh

Barbrag

Barbrag

Read More Leugh tuilleadh

The Black Bodach of Morven (2)

Bodach Dubh na Mòr-bheinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Black Bodach of Morven (1)

Bodach Dubh na Mòr-bheinne

Read More Leugh tuilleadh

The witch of Ballachly

Bana-bhuidseach Bhaile a’ Chlaidh

Read More Leugh tuilleadh

Comhairle Ghallach

Comhairle Ghallach

Read More Leugh tuilleadh

Na Trì Snaidhmeannan

Na Trì Snaidhmeannan

Read More Leugh tuilleadh

Clach Mhic Mhìos

Clach Mhic Mhìos

Read More Leugh tuilleadh

Craobh an Tillidh

Craobh an Tillidh

Read More Leugh tuilleadh

The Three Knots

Dòmhnall Dubh na Cuthaig

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Canna (2)

Eilean Chanaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of the Big Women

Eilean nam Ban Mòra

Read More Leugh tuilleadh

The Crossing Isle

An t-Eilean Tarsainn

Read More Leugh tuilleadh

Goats in Gaelic proverbs

Gobhair ann an seanfhaclan Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Goats

Gobhair

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn's poetry

Bàrdachd Rob Dhuinn

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn (2)

Rob Donn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn (1)

Rob Donn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Eric MacLeod

Eric MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Kerracher Gardens

Leas Chearachair

Read More Leugh tuilleadh

Orkney

Arcaibh

Read More Leugh tuilleadh

The Lady of Lawers (2)

Ban-tighearna Labhair (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Lady of Lawers (1)

Ban-tighearna Labhair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Common Figwort

Lus nan Cnapan

Read More Leugh tuilleadh

Borve

Am Borgh

Read More Leugh tuilleadh

An Atlas Maior

An Atlas Maior

Read More Leugh tuilleadh

Eddrachillis Bay

Eddrachillis Bay

Read More Leugh tuilleadh

Understand the boat

Tuig thus’ an t-eathar agus tuigidh an t-eathar thu

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (4)

Iain Dubh Leòdhasach (4)

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (3)

Iain Dubh Leòdhasach (3)

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (2)

Iain Dubh Leòdhasach (2)

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John of Lewis (1)

Iain Dubh Leòdhasach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The dialect of fishermen in Cromarty (2)

Dualchainnt Iasgairean Chrombaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The dialect of fishermen in Cromarty (1)

Dualchainnt Iasgairean Chrombaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Washing

Nigheadaireachd

Read More Leugh tuilleadh

Loch of the Women

Loch na Mnà

Read More Leugh tuilleadh

Archibald Cook

Gilleasbaig Cook

Read More Leugh tuilleadh

Archibald and Finlay Cook

Gilleasbaig is Fionnlagh Cook

Read More Leugh tuilleadh

Robert Cunningham Graham

Raibeart Coineagan Greumach

Read More Leugh tuilleadh

Puzzle

Tòimhseachan

Read More Leugh tuilleadh

Pillarguri

Pillarguri

Read More Leugh tuilleadh

The Battle of Kringen

Blàr Khringen

Read More Leugh tuilleadh

Rondane

Rondane

Read More Leugh tuilleadh

A bad omen on the Titanic

Manadh air an Titanic

Read More Leugh tuilleadh

Thugam agus Bhuam

Thugam agus Bhuam

Read More Leugh tuilleadh

Croft-an-Righ

Croft-an-Righ

Read More Leugh tuilleadh

The Highland Regiment

An Rèisimeid Ghàidhealaich

Read More Leugh tuilleadh

Holyrood

Pàirc an Ròid

Read More Leugh tuilleadh

Dwelly

Dwelly

Read More Leugh tuilleadh

Pardon?

B’ àillibh?

Read More Leugh tuilleadh

Scottish Natural Heritage

Dualchas Nàdair na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Clipped Gaelic

Cutach

Read More Leugh tuilleadh

Blond Farquhar's dog (2)

Cù Fhearchair Bhàin (4)

Read More Leugh tuilleadh

Blond Farquhar's dog (1)

Cù Fhearchair Bhàin (3)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (5)

Balla Antonine (5)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (4)

Balla Antonine (4)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (3)

Balla Antonine (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Apostle Paul's letter

Litir an Abstoil Phòil

Read More Leugh tuilleadh

A letter that appears in the bible

Litir a nochdas anns a’ Bhìoball

Read More Leugh tuilleadh

The Old Fox

Seann Mhadadh Ruadh

Read More Leugh tuilleadh

Robbie Northway (2)

Robbie Northway (2)

Read More Leugh tuilleadh

Robbie Northway (1)

Robbie Northway (1)

Read More Leugh tuilleadh

Aisir Mòr and Aisir Beag

Aisir Mòr agus Aisir Beag

Read More Leugh tuilleadh

Ptarmigan

Tàrmachan

Read More Leugh tuilleadh

Keil School

Sgoil na Cille

Read More Leugh tuilleadh

Sir William MacKinnon (2)

An Ridire Uilleam MacFhionghain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Sir William MacKinnon (1)

An Ridire Uilleam MacFhionghain (1)

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie (3)

Sir Iain MacCoinnich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie (2)

Sir Iain MacCoinnich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie (1)

Sir Iain MacCoinnich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Statutes of Iona (2)

Reachdas Ì

Read More Leugh tuilleadh

The Statutes of Iona (1)

Reachdas Eilean Ì

Read More Leugh tuilleadh

Different types of hawks

Diofar sheòrsaichean de chlamhain

Read More Leugh tuilleadh

Cotton mills in Stanley

Muileann-cotain ann an Stanley

Read More Leugh tuilleadh

The descendants of Red Sorley

Sliochd Shomhairle Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Canna (1)

Eilean Chanaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Proverb

Seanfhacal

Read More Leugh tuilleadh

Sigurd Eysteinsson and Maelbrigte Tooth

Sigurd Eysteinsson agus Maelbrigte Fiacail

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Hoy

Eilean Hòdhaigh

Read More Leugh tuilleadh

Placenames

Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

The Three Green Dogs (3)

Na Trì Coin Uaine (3)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Green Dogs (2)

Na Trì Coin Uaine (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Three Green Dogs (1)

Na Trì Coin Uaine (1)

Read More Leugh tuilleadh

Minister for Gaelic

Ministear airson na Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Similies

Samhlaidhean

Read More Leugh tuilleadh

The names of the fingers

Ainmean nan corragan

Read More Leugh tuilleadh

The Cullins

An Cuiltheann

Read More Leugh tuilleadh

Bonnie Prince Charlie

Teàrlach Òg Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

Gleann Cholm Cille

Gleann Cholm Cille

Read More Leugh tuilleadh

The girl that was sold (3)

An nighean a reiceadh (3)

Read More Leugh tuilleadh

The girl that was sold (2)

An nighean a reiceadh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The girl that was sold (1)

An nighean a reiceadh (1)

Read More Leugh tuilleadh

The ghost of Sergeant Arthur Davies

An taibhse aig an t-Sairdseant Artair Davies

Read More Leugh tuilleadh

Peter Grant (2)

Pàdraig Grannd (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dubrach

Dubrach

Read More Leugh tuilleadh

Peter Grant (1)

Pàdraig Grannd (1)

Read More Leugh tuilleadh

The seasons

Na Ràithean

Read More Leugh tuilleadh

The Months

Na Mìosan

Read More Leugh tuilleadh

St Paul (2)

Naomh Pòl (2)

Read More Leugh tuilleadh

St Paul (1)

Naomh Pòl (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Beggar’s Death

Bàs a'Bhaigeir

Read More Leugh tuilleadh

Loch of the Stags

Lochan nan Damh

Read More Leugh tuilleadh

White Stone Curling

Èiteag

Read More Leugh tuilleadh

The Broom Brush

An Sguabag Bhealaidh

Read More Leugh tuilleadh

An t-Seamrag

An t-Seamrag

Read More Leugh tuilleadh

The Ann Alexander

An Ann Alexander

Read More Leugh tuilleadh

Calls to animals

Pruidh, deirist, a bhò riabhach! ’S fheàirrd thu buarach!

Read More Leugh tuilleadh

The Linnet

An Linnet

Read More Leugh tuilleadh

The world of the female sailor

Saoghal Bana-mharaiche

Read More Leugh tuilleadh

Dornoch

Dòrnach

Read More Leugh tuilleadh

County Mayo

Contae Mhaigh Eo

Read More Leugh tuilleadh

The November Assembly

Oireachtas na Samhna

Read More Leugh tuilleadh

Finan MacDonald

Fionghan MacDhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

How Boban Saor's son found a wife

Mar a Fhuair Mac Bhoban Saor a Bhean

Read More Leugh tuilleadh

Boban Saor

Boban Saor

Read More Leugh tuilleadh

People of Mingulay

Muinntir Mhiughalaigh

Read More Leugh tuilleadh

Johann von Lamont

Johann von Lamont

Read More Leugh tuilleadh

John Black

Iain MacIlleDhuibh

Read More Leugh tuilleadh

Highland astronomer

Reuladair Gàidhealach

Read More Leugh tuilleadh

The Islands of Loch Lomond

Na h-eileanan Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

Inchcailloch (2)

Innis Caillich (2)

Read More Leugh tuilleadh

Inchcailloch (1)

Innis Caillich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Deis-dè

Deis-dè

Read More Leugh tuilleadh

History of Scotland

Eachdraidh na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Stewart

Alasdair Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

Duanaire na Sracaire

Duanaire na Sracaire

Read More Leugh tuilleadh

Medb

Medb

Read More Leugh tuilleadh

Táin Bó Cuailnge

Táin Bó Cuailnge

Read More Leugh tuilleadh

Cuchulainn

Cuchulainn

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (2)

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (2)

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (1)

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair (1)

Read More Leugh tuilleadh

Edward Faragher

Edward Faragher

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (4)

Eilean Mhanainn (4)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (3)

Eilean Mhanainn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (2)

Eilean Mhanainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Isle of Man (1)

Eilean Mhanainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Uiseag bheag dhearg (1)

Uiseag bheag dhearg (1)

Read More Leugh tuilleadh

Diarmaid and Gràinne (3)

Diarmaid agus Gràinne (3)

Read More Leugh tuilleadh

Diarmaid and Gràinne (2)

Diarmaid agus Gràinne (2)

Read More Leugh tuilleadh

Diarmaid and Gràinne (1)

Diarmaid agus Gràinne (1)

Read More Leugh tuilleadh

Finegand

Fèith nan Ceann

Read More Leugh tuilleadh

The stone of the cockerel

Clach a’ Choilich

Read More Leugh tuilleadh

Eigg (2)

Eige (2)

Read More Leugh tuilleadh

Eigg (1)

Eige (1)

Read More Leugh tuilleadh

Wee Calum (3)

Calum Beag (3)

Read More Leugh tuilleadh

Wee Calum (2)

Calum Beag (2)

Read More Leugh tuilleadh

Wee Calum (1)

Calum Beag (1)

Read More Leugh tuilleadh

Auchenshuggle

Auchenshuggle

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (2)

Balla Antonine (2)

Read More Leugh tuilleadh

Antonine Wall (1)

Balla Antonine (1)

Read More Leugh tuilleadh

Fair Farquhar's dog (2)

Cù Fhearchair Bhàin (2)

Read More Leugh tuilleadh

Fair Farquhar's dog (1)

Cù Fhearchair Bhàin (1)

Read More Leugh tuilleadh

The House of the Yellow Battle (2)

Taigh a’ Bhlàr Bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

The House of the Yellow Battle (1)

Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe – Gun Chomas Èirigh no Laighe

Read More Leugh tuilleadh

Mice

Luchan

Read More Leugh tuilleadh

The loss of the Flannan Isles (2)

Call na h-Eileanan Flannach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The loss of the Flannan Isles (1)

Call na h-Eileanan Flannach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Heisgeir

Heisgeir

Read More Leugh tuilleadh

Martin Martin

Màrtainn MacIlleMhàrtainn

Read More Leugh tuilleadh

Culbin Sands (2)

Bàr Inbhir Èireann (2)

Read More Leugh tuilleadh

Culbin Sands (1)

Bàr Inbhir Èireann (1)

Read More Leugh tuilleadh

Floods

Tuiltean

Read More Leugh tuilleadh

Ross-shire

Siorrachd Rois

Read More Leugh tuilleadh

Argyll

Earra-Ghàidheal

Read More Leugh tuilleadh

Glasgow Gaelic School

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Read More Leugh tuilleadh

James Mason

Seumas Mason

Read More Leugh tuilleadh

The Potato Riots

Ar-a-mach a’ Bhuntàta

Read More Leugh tuilleadh

Halifax

Halifax

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Ferguson

Alasdair Fearghasdan

Read More Leugh tuilleadh

Beside Loch Ness

Ri taobh Loch Nis

Read More Leugh tuilleadh

The maiden of the knoll

Nighean an Tomaidh

Read More Leugh tuilleadh

Dùn Dearduil

Dùn Dearduil

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (5)

Deirdre (5)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (4)

Deirdre (4)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (3)

Deirdre (3)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (2)

Deirdre (2)

Read More Leugh tuilleadh

Deirdre (1)

Deirdre (1)

Read More Leugh tuilleadh

New Zealand

Sealan Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

A Double Grammar of English and Gaelic. (3)

Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (3)

Read More Leugh tuilleadh

A Double Grammar of English and Gaelic. (2)

Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

A Double Grammar of English and Gaelic. (1)

Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Frasers of Lovat

Clann ’ic Shimidh

Read More Leugh tuilleadh

John of Moidart 

Iain Muideartach

Read More Leugh tuilleadh

Field of Shirts

Blàr na Lèine

Read More Leugh tuilleadh

Ragged Robin

A’ Chaorag Lèana

Read More Leugh tuilleadh

The Great Fight of Wick (2)

Sabaid Mhòr Inbhir Ùige (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Sheriff read the Riot Act and the Great Fight of Wick 

Siorram Achd na h-Aimhreit, agus Sabaid Mhòr Inbhir Ùige

Read More Leugh tuilleadh

The Great Fight of Wick (1)

Sabaid Mhòr Inbhir Ùige (1)

Read More Leugh tuilleadh

The congregation of Wick

Coitheanal Inbhir Ùige

Read More Leugh tuilleadh

Scottish herbs

Lusan Albannach

Read More Leugh tuilleadh

The book of Matthew in the New Testament

Leabhar Mhata anns an Tiomnadh Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacKay

Dòmhnall MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

A story from MacKay Country

Stòiridh à Duthaich MhicAoidh

Read More Leugh tuilleadh

La Marie de Dunquerque

La Marie de Dunquerque

Read More Leugh tuilleadh

The Ship of the People

Long nan Daoine

Read More Leugh tuilleadh

Land and Sea

Muir is Tìr

Read More Leugh tuilleadh

Zodiac

Crios-nèimhe

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (4)

Teàrlach MacAoidh (4)

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (3)

Teàrlach MacAoidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (2)

Teàrlach MacAoidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay (1)

Teàrlach MacAoidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Noid

Noid

Read More Leugh tuilleadh

Where did the word Mod come from?

Co às a thàinig am facal 'Mòd'?

Read More Leugh tuilleadh

Alphabet

Aibidil

Read More Leugh tuilleadh

Boiling your bannocks

Air do bhonnagan a ghaoil

Read More Leugh tuilleadh

Athnamulloch 

Ath nam Muileach

Read More Leugh tuilleadh

The Widow MacLeod

A’ Bhanntrach NicLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Sandy MacLeod

Sanndaidh MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Kindrochit Castle

Caisteal Ceann na Drochaid

Read More Leugh tuilleadh

Young Donald Farquharson

Dòmhnall Òg MacFhearchair

Read More Leugh tuilleadh

Saint Nachlan (2)

Naomh Nachlan (2)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Nachlan (1)

Naomh Nachlan (1)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (10)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (10)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (9)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (9)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (8)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (8)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (7)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (7)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (6)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (6)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (5)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (5)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (4)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (4)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (3)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (3)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (2)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (2)

Read More Leugh tuilleadh

Reverend Norman MacLeod (1)

An t-Urramach Tormod MacLeòid (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Welsh in Saskatchewan

Na Cuimrich ann an Saskatchewan

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic classes

Clasaichean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

The MacLeans (2)

Na Leathanaich (2)

Read More Leugh tuilleadh

The MacLeans (1)

Na Leathanaich (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Falklands

Na h-Eileanan Falcland

Read More Leugh tuilleadh

Common butterwort or bog violet 

Lus a’ bhainne, lus an ime agus badan measgain

Read More Leugh tuilleadh

The Bailie of Trotternish and the witch (2)

Bàillidh Throndairnis agus a’ Bhana-bhuidseach (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Bailie of Trotternish and the witch (1)

Bàillidh Throndairnis agus a’ Bhana-bhuidseach (1)

Read More Leugh tuilleadh

Lullabies

Ceòl cadail

Read More Leugh tuilleadh

A celtic group in California

Buidheann Cheilteach ann an California

Read More Leugh tuilleadh

Whatever you see or hear, keep the cat close

Dè sam bith a chì no chluinneas tu, cum an cat mun cuairt

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic Songs from Ross-shire

Òrain nan Rosach

Read More Leugh tuilleadh

My fair young love

Mo Rùn Geal Òg

Read More Leugh tuilleadh

The plucking of foolish Anna

Spìonadh Anna Ghòrach

Read More Leugh tuilleadh

Androcles and the Lion

Androcles agus an Leòmhann

Read More Leugh tuilleadh

Èirig Fhinn or Fionn’s Reparation

Èirig Fhinn no Fionn’s Reparation

Read More Leugh tuilleadh

Fionn’s Reparation (2)

Èirig Fhinn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Fionn’s Reparation (1)

Èirig Fhinn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Èirig Fhinn

Èirig Fhinn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Envy will split the rocks

Sgoltaidh farmad na creagan

Read More Leugh tuilleadh

The moon is none the worse for the dogs barking at it

Cha mhist’ a’ ghealach na coin a bhith comhartaich rithe

Read More Leugh tuilleadh

John Gregorson Campbell

Iain MacGriogair Caimbeul

Read More Leugh tuilleadh

Mellon Charles and Mellon Udrigle

Mellon Charles agus Mellon Udrigle

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John, son of Donald, son of Iain

Iain Dubh Mac Dhòmhnaill ’ic Iain

Read More Leugh tuilleadh

Kate Helen (2)

Ceit Eilidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

Kate Helen (1)

Ceit Eilidh (1)

Read More Leugh tuilleadh